Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet handler om et samfunns evne til å opprettholde vitale samfunnsfunksjoner. For å lykkes med å skape et trygt og robust samfunn, er det avgjørende at alle tar ansvar for å sikre liv, helse, grunnleggende behov og verdier i forbindelse med kriser.

Oslo Rådhus med mennesker rundt
Foto: ScanStock

For et samfunn er det viktig å evaluere farer og sårbarheter, sikre fleksibilitet og muligheter for krisehåndtering, evne å forebygge kriser, ivareta god beredskap og vite hvordan man skal mønstre bred støtte i befolkningen. Samfunn må kunne reise seg etter ulykker eller andre utforutsette hendelser.

Økende avhengighet av infrastruktur, samtidig med økende fare for naturkatastrofer og tilsiktede handlinger, gjør at vi må bli flinkere til å sikre samfunnet.

For å håndtere disse utfordringene er det nødvendig med gode og gjennomarbeidete beredskapsmodeller og forebyggende tiltak.

Betydning av standarder

Standard Norge ønsker gjennom våre standarder å bidra til å skape et samfunn som er godt forberedt på uforutsette hendelser, slik at når det en sjelden gang går galt, så er samfunnet beredt til å løse utfordringene.

Standarder er et viktig virkemiddel for å ivareta god sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner og spesifiserer krav og retningslinjer til prosesser og tjenester innenfor området samfunnssikkerhet.

Internasjonalt samarbeid

På området samfunnssikkerhet er det avgjørende å utvide det internasjonale samarbeidet og sikre kunnskapsdeling og læring over landegrensene. Et viktig apparat for å styrke internasjonalt samarbeid er standardiseringsorganisasjonene ISO (internasjonal) og CEN (europeisk), der det arbeides målrettet med å utvikle standarder for å sikre liv, helse og verdier i et bredt samfunnsperspektiv. Norge deltar i dette arbeidet gjennom Standard Norge.

Samfunnssikkerhetsutfordringer

Flere hendelser rundt i verden i den senere tid viser at det er umulig å forutse alle potensielle hendelser med tilstrekkelig god nøyaktighet.

Dette stiller nye krav til myndighetenes og det sivile samfunns beredskapsarbeid og hvordan man i best mulig grad skal ivareta viktig infrastruktur og borgernes sikkerhet. Blant annet er det viktig at beredskapsprosedyrer for ulike etater i størst mulig grad samkjøres.

Målet for arbeidet med standardiseringen

Standard Norge tror det er klokt at norske interessenter deltar mer aktivt i det internasjonale standardiseringsarbeidet på samfunnssikkerhet, både i CEN og ISO. Arbeidet som pågår på området, er tverrfaglig og involverer aktører både fra offentlig og privat sektor, i tillegg til frivillige organisasjoner.

Typiske interessenter er: myndighetene, næringslivet og frivillige organisasjoner.

Standardene innenfor samfunnssikkerhet omfatter blant annet:

 • Sikkerhetsadministrasjon
 • Beredskapsledelse
 • Beredskapsøvelser
 • Sikkerhetstjenester
 • Evaluering av tiltak mot økonomisk kriminalitet
 • Risikoanalyser
 • Sikring av offentlige rom
 • Ulike sikringsbehov

Det er fortsatt behov for økt engasjement både fra offentlige og private institusjoner i det pågående arbeidet, og Standard Norge oppfordrer til aktiv deltakelse fra flere interessenter både nasjonalt og internasjonalt.

De viktigste standardiseringskomiteene nasjonalt og internasjonalt

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 211 Samfunnssikkerhet følger og gir innspill til arbeidet i disse internasjonale og europeiske komiteene:

 • ISO 223/292 Societal security
 • ISO/292 Security
 • ISO/TC 247 Fraud countermeasures and controls
 • ISO/PC 284 Management system for quality of private security company (PSC) operations Requirements with guidance
 • CEN/TC 391 Societal and Citizen Security

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 296 Samfunnssikkerhet BAE (Bygg, Anlegg og Eiendom) følger og gir innspill til arbeidet i disse europeiske komiteene:

 • CEN/TC 325 Crime prevention through building, facility and area design
 • CEN/TC 388 Perimeter Protection

SN/K 296 arbeider også med nye nasjonale standarder på området Samfunnssikkerhet i BAE- næringen. Vi har til nå utarbeidet tre standarder på området Risiko for tilsiktede uønskede handlinger, og fem nye standarder er planlagt i løpet av de nærmeste to-tre årene. Komiteen har i tillegg langsiktige planer om å utarbeide ytterligere norske standarder knyttet til bygg, anlegg og eiendom.

Kurs i NS 5840 Beredskapsvurdering

Lær å håndtere uønskede hendelser – trinn for trinn – med kurs i NS 5840 Beredskapsvurdering.

Les mer og meld deg på

Kurs i strategisk kriseledelse med ISO 22361

Kurset inkluderer prinsipper, rammeverk og prosess for strategisk kriseledelse og gir en innføring i begreper og god praksis for forberedelse, håndtering og oppfølging av kriser.

Les mer og meld deg på

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Thomas Oscar-Andersen

  Thomas Oscar-Andersen

  Prosjektleder 902 02 218
 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Samfunnssikkerhet

Se alle produkter

Sikkerhet og resiliens

Se alle produkter