Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger

NS 5830, NS 5831, NS 5832 og NS 5834 er fire norske standarder som omhandler beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger, dvs. handlinger som utøves med hensikt og mål om å skade noen. Formålet med standardene er å redusere risikoen og øke sikkerheten for samfunnet som helhet.

Standardene tar for seg blant annet kriminelle handlinger som ran, tyveri, bedrageri, dataangrep, terrorisme, vandalisme og sabotasje.

Virkeområdet for standardene går langt utover bygg-, anlegg og eiendomsnæringen, og har stor betydning for hele samfunnet. Bygg, anlegg og eiendom utgjør imidlertid en veldig stor andel av landets materielle verdier, og huser og beskytter også mange av de ikke-materielle, «myke» verdiene, blant annet mennesker. Angrep mot bygninger og anlegg er derfor en av de viktigste farene samfunnet må kunne beskytte seg imot. Derfor er disse standardene viktige for BAE-sektoren.

Er du sikkerhetsanalytiker, beslutningstaker (leder) av en virksomhet som har behov for sikkerhetsanalyse/vurdering eller leverandør av sikkerhetstjenester bør du gjøre deg kjent med disse standardene. Standardene er aktuelle for både statlige, kommunale og private virksomheter.

Terminologi

NS 5830 fastsetter terminologi til bruk innenfor fagområdet sikring (beskyttelse mot og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger).

Sikringsrisikostyring

NS 5831 beskriver et styringssystem for håndtering av risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger. Den gir også rammer for andre standarder som omhandler samfunnssikkerhet og risikoanalyse.

Sikringsrisikoanalyse

NS 5832 tar for seg sikringsrisikoanalyse som en del av sikringsrisikostyringen (beskrevet i NS 5831). Standarden beskriver prinsippene for gjennomføring av sikringsrisikoanalyse, dvs. for risiko knyttet til tilsiktede uønskede (hovedsakelig kriminelle) handlinger.

Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom

NS 5834 gir anbefalinger om hvordan virksomheter som har behov for å beskytte bygg, anlegg og eiendom mot tilsiktede uønskede handlinger kan planlegge sikringstiltak på en effektiv måte for å nå definerte sikringsmål.

Les mer om NS 5834

Relevante standarder

Se alle produkter