Katastrofevarsling

NS-ISO 22328-1 inneholder retningslinjer for gjennomføring av et samfunnsbasert system for tidlig varsling av katastrofer. Standarden beskriver metodene og prosedyrene som skal gjennomføres, og gjelder for samfunn som er utsatt for katastrofer, uten at det tas hensyn til sekundære/indirekte virkninger.

Katastrofer som jordskjelv, tsunamier, vulkanutbrudd, flommer, jordskred, stormfloer, orkaner, tørke, hetebølger og jorderosjon kan når som helst ramme alle som bor i et katastrofeutsatt område, men med et system for tidlig varsling, kan samfunn reagere og evakuere i rett tid og redusere personskader, tap av liv og skade på eiendom, økonomi og miljøet.

Et system for tidlig varsling av katastrofer består av fire beslektede nøkkelelementer:

  • Risikokunnskap
  • Overvåkings- og varslingstjeneste
  • Formidling og kommunikasjon
  • Håndteringsevne i forbindelse med respons

Ved å henvise til de fire nøkkelelementene, fremmer NS-ISO 22328-1 ensartet utvikling og gjennomføring av et system for tidlig varsling. Det vil forbedre beredskapen for de gruppene og interessepartene som er utsatt for katastrofer. Systemet tar hensyn til de forskjellige kommunikasjonskanalene, rettsforholdene og ansvarsfordeling samt endelig beslutningstaking og kommunikasjon av dette.

Katastrofereduksjon kan utføres ved hjelp av forskjellige metoder, herunder bygging av forebyggings- og sikringsanlegg, noe som krever at det investeres mye tid og penger. Effektiv reduksjon av katastroferisiko gjennomføres derfor gjennom forskjellige metoder, ved forbedring av samfunnets beredskap og påfølgende resiliens via gjennomføring av et system for tidlig varsling.

Relevante standarder

Se alle produkter