Sikkerhet ved arrangementer – ISO 22379

NS-ISO 22379 omhandler retningslinjer for sikkerhet og resiliens ved organisering av arrangement som tar sted i store deler av en by eller region.

Store byarrangementer som sykkelritt, maraton og festivaler er populære over hele verden, men er inngripende i folks hverdag og medfører risiko. Standarden NS-ISO 22379 hjelper med å gjennomføre slike arrangementer på en sikker måte.

NS-ISO 22379 kom første gang ut i 2022 etter at Standard Norge med godkjennelse fra ISO ledet arbeidet med å lage en standard for sikkerhet ved store arrangementer. Beredskapssjef i Bergen kommune Ivar K. Lunde ledet arbeidsgruppen som laget standarden.

Les mer om arbeidet med å lage standarden

Generell standard med strategisk innhold

Standarden gir veiledning om å være vertskap for og organisere byomfattende eller regionale arrangementer og hjelper med å gjennomføre et trygt og bærekraftig arrangement. Dette gjøres ved å:

  • Innføre en prosess for samarbeid mellom vert og arrangør
  • Identifisere og involvere relevante interesserte parter
  • Identifisere den økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige påvirkningen forårsaket av hendelsen
  • Etablere nødvendige tiltak for å håndtere risikoer introdusert av eller påvirker begivenheten
  • Etablere nødvendige tiltak for å gjennomføre arrangementet
  • Tilby kritiske tjenester til publikum og til arrangementet
  • Gi interesserte parter og allmennheten informasjon
  • Gi fremtidige verter og arrangører av lignende arrangementer identifiserte leksjoner
  • Introdusere en arveplan for arrangement i samsvar med de langsiktige målene for byen eller regionen

Standarden er generell og strategisk og inneholder ikke detaljerte beskrivelser eller hvordan man planlegger og utfører spesifikke oppgaver.

Oppgaver må tildeles enten verten og organisatoren

NS-ISO 22379 er laget etter prinsippet om at oppgaver må tildeles enten verten eller organisatoren og dokumentet inneholder mange tabeller som viser hvordan ulike hovedområder bør deles.

Standarden sier også at dersom om eksempelvis en kommune er både vert og organisator, bør kommunen opprette to ulike roller i kommunen som tar ansvar for vertskap og for organisering.

Kapittel fire tar for seg alle aspekter som vertskapet og organisatoren må ta hensyn til, som for eksempel administrasjon, fasiliteter, infrastruktur, kommunikasjon, sikkerhet, miljø, kulturminner, markedsføring, avvikling, normalisering og kostnader og finansiering.

Prosess for vertskap og organisering

Standarden anbefaler å etablere prosedyrer som sikrer tidlig identifisering og behandling av initiativ for arrangementet. I standarden beskrives vertskapets og organisatorens prosess i henhold til de seks stegene indentifisering, forstudie, avgjørelse, planlegging, utførelse og evaluering. Standarden går også her inn på hvordan underliggende oppgaver til hvert steg bør deles mellom vertskapet og organisatoren.

Relevante standarder

Se alle produkter