Beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter – NS 5835

NS 5835 gir rammer, krav og retningslinjer for å identifisere verdier som trenger beskyttelse i bygge- og anleggsprosjekter, samt metoder for å lage planer og prosedyrer for å beskytte alle typer verdier i slike prosjekter.

Ung byggingeniør på byggeplass
Foto: iStock

Det kan være vanskelig å kontrollere hvordan informasjon og verdier man overlater til de utførende i byggeprosjekter blir håndtert. Arkitekter, planleggere og entreprenører overlates en rekke verdier for å kunne planlegge og produsere bygninger som er tilegnet våre behov. Hvordan vet man at disse verdiene blir håndtert på riktig måte, og hvordan vet aktørene hvordan de skal håndtere dem? Med NS 5835 besvares disse problemstillingene ved å beskrive hvordan verdier kan ivaretas i et byggeprosjekt ved hjelp av organisatoriske og administrative tiltak.

Standardens fulle navn er NS 5835 Samfunnssikkerhet - Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger - Krav til beskyttelse av informasjon og andre verdier i bygge- og anleggsprosjekter.

Målgruppe

NS 5835 er rettet mot aktører både i byggebransjen og sikkerhetsbransjen. Den gjelder for alle prosjekter som har en eller annen verdi som skal beskyttes og passes på.

Standarden hjelper blant annet byggherrer å bli klar over problemstillinger ved å overlate verdier til et byggeprosjekt og gjøre dem i stand til å sette krav til hvordan aktørene håndterer og ivaretar verdiene. Ved å benytte standarden, gir det hjemler man ikke har i normale avtaleforhold og kontrakter. 

Håndtering av verdier

NS 5835 omhandler ikke fysiske tiltak, men administrative og organisatoriske grep som må tas for å håndtere verdiene på en god måte.

Standarden handler om krav og løsninger for blant annet:

 • Risikovurdering
 • Sikkerhetsplaner
 • Dokumentasjon
 • Informasjon
 • Roller
 • Ansvar
 • Virksomhetskontroll
 • Anskaffelsesavtaler
 • Revisjoner
 • Personellsikkerhet

Del av serie

NS 5835 er en del av en serie med norske standarder som omhandler beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger, og bør derfor leses i sammenheng med disse standardene.

Les mer standardene i NS 5830-familien

Komiteen

Standarden er utarbeidet av komiteen SN/K 296 Samfunnssikkerhet i BAE-sektoren med medlemmer fra følgende virksomheter:

 • Advansia
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • BDO AS
 • COWI AS
 • DAVANTI AS
 • Defendable AS
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Experis AS
 • Equinor ASA
 • Forsvarsbygg
 • F24 Nordics AS
 • Hansen Security Risk Consulting
 • Havindustritilsynet
 • Heiberg & Tveter AS
 • HRP AS
 • IFE Holding AS
 • Kystverket
 • Multiconsult Norge AS
 • Norges Bank
 • Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)
 • Oslo kommune, Beredskapsetaten
 • Oslo kommune, Bymiljøetaten
 • Oslo kommune, MUNCH
 • Politidirektoratet
 • Politiets Fellestjenester (PFT)
 • Proactima AS
 • Proakt AS
 • Safetec Nordic AS
 • Semac AS
 • Statsbygg
 • Stortinget
 • Telenor ASA
 • Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

Relevante standarder

Se alle produkter