Digital byggeprosess og BIM

Standarder for BIM (bygningsinformasjonsmodellering) gir et rammeverk for styring og deling av informasjon i prosjekter der BIM benyttes. Standardene er nyttige for både byggherre, arkitekter, ingeniører og andre fagfolk innenfor bygg og anlegg.

Tre personer med hjelm ser på tegninger og skjerm
Foto: Istock

Digital samhandling i BAE-sektoren er aktuelt både i Norge og internasjonalt. Deling av digital informasjon mellom fag, de ulike aktørene og ulike faser i byggeprosessen bidrar til effektivisering av byggeprosessene, bedre kommunikasjon, færre feil, riktigere bruk av ressursene og reduserte kostnader.

ISO 19650 – informasjonsforvaltning med BIM

ISO 19650-standarden er en internasjonal standard for å forvalte informasjon gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av BIM. Serien er i flere deler og to av dem er oversatt i norsk.

Les mer om ISO 19650-serien

NS 8360 BIM-objekter

Norsk Standard for BIM-objekter, NS 8360, er den første BIM-standarden som er utviklet i Norge. Brukerne er de som implementerer støtte for standarden i BIM-dataprogrammer.

Les mer om NS 8360

Pålitelig informasjonsutveksling

Med NS-EN ISO 23386 og 23387 vil alle aktører kunne dele det samme settet med pålitelige, maskinlesbare egenskaper, definisjoner og bygningsobjekter. Dette vil gjøre BIM-prosessene mer effektive og informasjonsutvekslingen mer pålitelig.

Les mer om NS-EN ISO 23386 og 23387

Internasjonalt samarbeid

Norsk byggenæring spiller en ledende rolle i europeisk og internasjonal standardisering innenfor BIM. Den nasjonale speilkomiteen SN/K 257 BIM-standardisering følger arbeidet både på europeisk og det internasjonalt nivå. Komiteen sender norske eksperter til internasjonale standardiseringsprosjekter og er et forum med faglige diskusjoner og avklaringer.

Globalt

Komiteen ISO/TC 59 Buildings and civil engineering works er en stadig viktigere arena for deler av BIM-arbeidet. Komiteen er ledet av Jøns Sjøgren fra Byggevareindustrien og Standard Norge har sekretariatet. SO/TC 59/SC 13 Organization of information about construction works er komiteen under ISO/TC 59 som jobber med standardisering innenfor BIM. Standard Norge har sekretariatet, og Øivind Rooth fra DiBK er leder.

På europeisk nivå

Den europeiske standardiseringskomiteen, CEN/TC 442 Building information modelling (BIM) har også norsk ledelse. Øivind Rooth fra Direktoratet for byggkvalitet er leder og Standard Norge sekretariatet, er valgt som leder. Den europeiske komiteen er opptatt av at gjeldende internasjonale standarder (ISO) på området gjøres til europeiske standarder. Dette er viktig for å unngå at det utvikles motstridende standarder i Europa. Mange av prosjektene utvikles parallelt i CEN/TC 442 og ISO/TC 59/SC 13 og utgis da som NS-EN ISO-standarder.

Nasjonalt standardiseringsarbeid

Standard Norge har flere viktige nasjonale standardiserings- og utviklingsaktiviteter knyttet til BIM.

buildingSMART Dataordbok

Standard Norge er ledende i arbeidet med oppbygging av buildingSMART Dataordbok, et internasjonalt referansebibliotek for byggenæringen, basert på den internasjonale standarden ISO 12006-3. Dataordboken er en av hovedelementene i buildingSMART. Utviklingen skjer i tett samarbeid med mange land, blant annet USA, Canada og Nederland. buildingSMART Dataordbok er organisert som en gruppe innenfor buildingSMART International, som forvalter og utvikler buildingSMART-teknologien. Komiteen SN/K 537 er norsk brukergruppe for buildingSMART Dataordbok.

Klassifikasjon

Standard Norge har også en komité som ser på dagens klassifikasjonsstandarder for å ivareta behovene for klassifisering av digital informasjon i byggenæringen? Komiteen SN/K 518 Klassifikasjon i BAE-sektoren kartlegger behovene på dette området.

Komiteen har revidert NS 3457-3 Bygningstyper og utviklet flere standarder i NS 3457-serien for Klassifikasjon av byggverk. Komiteene arbeider også med andre standarder og deltar i ISO-arbeid for å dekke den norske BAE-næringens behov innenfor klassifikasjon.

buildingSMART Norge

buildingSMART er en internasjonal organisasjon som utvikler og vedlikeholder internasjonale standarder for «åpenBIM», digital samhandling basert på åpne standarder. buildingSMART Norge er en norsk medlemsforening som bidrar i utviklingen og implementering av åpne BIM-standarder nasjonalt og internasjonalt. Standard Norge er medlem av i buildingSMART Norge, og i 2020 inngikk vi en samarbeidsavtale med dem.

Relevante komiteer

Kontaktpersoner

 • Stefan Bæk Jensen

  Stefan Bæk Jensen

  Prosjektleder 406 37 890
 • Sofie Ivara Nicolaissen

  Sofie Ivara Nicolaissen

  Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

NS-EN ISO 23386

Se alle produkter

NS-EN ISO 23387

Se alle produkter

NS 8360-serien

Se alle produkter

ISO 19650-serien

Se alle produkter
Mennesker sitter i møte Stefan, Marthe og Javad

Vil du påvirke standardene?

Standard Norge vurderer kontinuerlig behovet for nye standarder eller endringer av de som eksisterer. Har du forslag til nye standarder eller ønske om å delta i noen av komiteene?
Les mer om hvordan du kan påvirke