Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk – ISO 19650-serien

NS-EN ISO 19650 er en internasjonal standard for å forvalte informasjon gjennom hele livssyklusen til et byggverk ved bruk av BIM. Alle delene i standarden er fastsatt som Norsk Standard og de to første delene er oversatt til norsk.

To kolleger med hjelm diskuterer foran skjerm
Foto: Istock

Med BIM kan byggherre, arkitekter, ingeniører og fagfolk innenfor bygg og anlegg planlegge, utforme og styre byggeprosjekter mer effektivt gjennom hele byggverkets livsløp. Det er imidlertid behov for et internasjonalt rammeverk som gjør det enklere for næringen å samarbeide på tvers av prosjekter og landegrenser. ISO 19650 tar tak i denne utfordringen. Standardene gir næringen et rammeverk for styring og deling av informasjon i prosjekter der BIM benyttes.

Alle delene er fastsatt som Norsk Standard og formelt omtales de som NS-EN ISO 19650.

Del 1: Begreper og prinsipper

NS-EN ISO 19650-1 beskriver prinsippene for informasjonsadministrasjon ved bruk av BIM og terminologi som skal bidra til enklere kommunikasjon mellom partene i et byggeprosjekt.. Den gir et rammeverk for å administrere og utveksle informasjon, inkludert versjonskontroll og organisering, for alle aktører i et byggeprosjekt.

Standarden gjelder for hele livssyklusen for byggverk, herunder strategisk planlegging, prosjektering, utvikling, utførelse, drift, vedlikehold, ombygging og avhending. Den kan tilpasses til byggverk, deler av byggverk eller prosjekter uansett størrelse og kompleksitet.

Standardens er oversatt til norsk og det fulle navnet er NS-EN ISO 19650-1:2018 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper (ISO 19650-1:2018)

Del 2: Prosjektfasen

NS-EN ISO 19650-2 inneholder krav knyttet til informasjonsforvaltning i løpet av byggverks prosjektfase. Prosjektfasen er oversatt fra «delivery phase of the assets» og vil si den delen av byggverkets livsløp som kommer før byggverket overleveres til idriftsettelse. Terminologien på dette området har vært grundig diskutert både internasjonalt på engelsk, men også nasjonalt på norsk.

Den definerer informasjonsforvaltningsprosessen der ulike leverandørgrupper samarbeider om å produsere informasjon og redusere overflødige aktiviteter og prosesser. Den kan anvendes på alle typer byggverk og på organisasjoner av alle typer og størrelser, uansett valg av anskaffelsesstrategi.

Standarden er oversatt til norsk og det fulle navnet er NS-EN ISO 19650-2 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) - Informasjonsforvaltning med BIM - Del 2: Prosjektfasen

Veiledning til del 1 og 2

Veiledningen SN-CEN/TR 17439 beskriver hvordan del 1 og 2 i ISO 19650-serien kan brukes i Europa. Dokumentet gir nødvendig veiledningstekst for å oppnå en grunnleggende forståelse og bedre evne til å implementere del 1 og 2. Veiledningen forklarer begreper og prinsipper, og gir eksempler på bruk av standardene i prosjekter, på et europeisk nivå.

Veiledningens fulle navn er SN-CEN/TR 17439:2020 Veiledning om implementering av EN ISO 19650-1 og -2 i Europa

Retningslinjer for avtale av informasjon til plan- og byggeprosjekter

Den tekniske rapporten SN CEN/TR 17654:2021 omhandler prosessene for avtale av informasjon til plan- og byggeprosjekter, spesielt med krav til informasjonsutveksling (Exchange information requirements, EIR) og BIM-gjennomføringsplan (BIM execution plan, BEP). Den er basert på EN ISO 19650-1 og -2 og tar hensyn til internasjonale standarder og spesifikasjoner samt anbefalt praksis.

Del 3: Driftsfasen til byggverk

NS-EN ISO 19650-3 gjør det mer effektivt å spesifisere, produsere og levere informasjon til bruk i forvaltning og drift av byggverk. Dette fører til en mer effektiv drift av bygg og gir økt verdi for eier/ drifter og for de som bruker bygget til daglig.

Standarden dekker driftsfasen av et byggverks livssyklus, det vil si den perioden da byggverket brukes til sitt tiltenkte formål. Standarden gir eksempler på en kontorbygning i bruk, en del av en motorvei som brukes av biler, lastebiler og andre kjøretøyer, og en transformatorstasjon som brukes til å koble en by til strømnettet.

Det spesielle fokuset i denne delen er å definere og beskrive prosessen for å styre informasjon mellom byggverkets eier/drifter og noen av entreprenørene og arbeidsteamene som vedlikeholder, reparerer eller overvåker bygget.

Dette dekker prosessene for:

 • hvordan eier/ drifter beskriver prosessen for informasjonsstyring og definerer deres spesifikke informasjonskrav
 • hvordan entreprenøren/arbeidsteamet beskriver forslag på løsning og vil utføre arbeidet hvis de lykkes med å bli valgt
 • hvordan hvert team som produserer og leverer informasjon gjennomgår kvalitetsprosesser
 • hvordan hele prosessen for informasjonsstyring gjentas så lenge det fortsatt er behov for det.

NS-EN ISO 19650-3 er spesielt rettet mot eiendoms- og anleggsledere som er ansvarlige for å holde byggverk i orden, og entreprenørene eller arbeidsteamene de utpeker for å utføre arbeid på byggene.Standarden bruker konseptene og prinsippene beskrevet i del 1. Den definerer en informasjonsstyringsprosess som i mange henseender er lik den som dekker prosjektfasen for et byggverk, som dekkes av del 2. Det er et nært forhold mellom del 2 og del 3 ved starten og slutten av et nybygg eller ombyggingsprosjekt, fordi den første drifts- og vedlikeholdsinformasjonen gis av prosjekteringsteamene i prosjektfasen, og skal brukes av byggverkets eier eller drifter. Dette betyr at del 3 også vil være nyttig for prosjekteringsteamene i prosjektfasen.

Standardens fulle navn er NS-EN ISO 19650-3 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 3: Driftsfasen

Del 4 Informasjonsutveksling

NS-EN ISO 19650-4 beskriver kriteriene for hvordan informasjonen deles for å maksimere verdien og kvaliteten på hver informasjonsutveksling, på kort og lang sikt. Å sikre at informasjon er så tilgjengelig og konsistent som mulig er avgjørende for å sikre verdi for alle deltakere. Standarden gjelder for hver enkelt informasjonsutveksling i prosjekt- og driftsfase og etablerer en felles liste over kriterier som må oppfylles, dersom verdien av den samlede informasjonsmodellen skal bevares.

Del 4 utfyller de andre standardene i ISO 19650-serien ved å omhandle kvaliteten på informasjonen som utveksles ved å identifisere de vanlige kriteriene for valg av programvareapplikasjoner, for valg av informasjonsformater og for å evaluere informasjonsutveksling.

Den legger vekt på umiddelbare, mellomlange og langsiktige brukere av informasjon. Det er ment å forenkle utarbeidelsen av informasjonskrav og utførelsesplaner og gir kriterier for når og hvor ofte informasjon skal deles.

Målgruppen for standarden er rettet mot personer som

 • utvikler informasjonskrav for prosjektutvikling og forvaltning av byggverk
 • utarbeider og deler informasjon
 • er involvert i CDE-godkjennings- og akseptprosedyrer (Common Data Environment)
 • er opptatt av å støtte miljømessig, økonomisk eller sosial bærekraft med pålitelig informasjon

Standardens fulle navn er NS-EN ISO 19650-4 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 4: Informasjonsutveksling.

Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet

NS-EN ISO 19650-5 spesifiserer prinsipper og krav for sikker forvaltning av sensitiv informasjon som innhentes, opprettes, behandles og lagres i et byggeprosjekt, et ferdig byggverk, produkt eller en tjeneste.Standarden gir et rammeverk for å hjelpe organisasjoner i å forstå de viktigste sårbarhetsproblemene og hva som kreves for å håndtere risiko og oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå på forvaltning av informasjon for alle relevante parter i et byggeprosjekt og i alle faser i byggverkets levetid.

Bruken av standarden skal ikke være til hinder for et godt samarbeid eller undergrave fordelene som BIM, andre samarbeidsmetoder og digital teknologi kan bidra til.

NS-EN ISO 19650-5 vil kunne bidra til å redusere risikoen for tap, misbruk eller endring av sensitiv informasjon som kan påvirke sikkerheten og sårbarheten til:

 • byggverk
 • produkter
 • det bygde miljøet
 • eller tjenestene som tilbys i tilknytning til dem

Tiltakene som beskrives i standarden kan også brukes for å beskytte mot tap, tyveri eller utlevering av verdifull kommersiell informasjon og personopplysninger.

Standardens fulle navn er NS-EN 19650-5 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 5: Informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet

ISO 19650-serien

Se alle produkter

SN-CEN/TR 17439

Se alle produkter

SN-CEN/TR 17654

Se alle produkter