BIM-objekter for byggverk – NS 8360

NS 8360 er en standardserie for typekoding og klassifikasjon av objekter, og kobling av egenskaper og verdier til IFC-modellen. En standardisert spesifisering av BIM-objekter forenkler arbeidet med digitale bygningsmodeller og minsker risikoen for misforståelser og feil.

Digital tegning av bygning og kran
Foto: Istock

NS 8360 understøtter automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster mellom ulike IFC-kompatible programmer og bidrar til økt effektivitet og kvalitet ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller. Dette gir enklere tilgang til informasjon, reduserer antall feilkilder, øker gjenbrukbarhet av data og reduserer dobbeltarbeid.

NS 8360-serien er under utvikling

NS 8360-serien består foreløpig av fire deler i tillegg til en veiledning:

  • NS 8360-1:2023 BIM-objekter for byggverk – Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper
  • NS 8360-1:2023/G1:2023 Veiledning til NS 8360-1:2023 - Veiledning for bruk av norske egenskaper for BIM-objekter
  • NS 8360-2:2021 BIM-objekter for byggverk – Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk
  • NS 8360-3:2023 BIM-objekter for byggverk – Del 3: Referansemetode og prinsipper for å knytte digital dokumentasjon til informasjonsmodell for byggverk (AIM)
  • NS 8360-4:2024 BIM-objekter for byggverk - Del 4: Energiberegninger med BIM

Det er i tillegg planlagt en ny del:

  • Infrastruktur og GIS (i oppstart og fortsatt uavklart)

Innholdet i delene og veiledningen

Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper

NS 8360-1 angir praksis for oppbygging av digital modell. Standarden gir støtte for automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster mellom ulike programvarer som bruker BIM.​

Eksempler på bruk av NS 8360-1 er koordineringsmodellering, byggebeskrivelse, automatisk mengdeberegning, investeringskostnadskalkyle, CO2-fotavtrykkskalkyle, livsløpskostnadskalkyle (LCC), bærekraftsberegninger, produksjonsstyring, framdriftsplanlegging, og dimensjonering.

Standarden kan brukes med veilederen og resten av NS 8360-1-serien, i tillegg til IFC-standarden NS-EN ISO 16739-1.

Veiledning til NS 8360-1:2023 - Veiledning for bruk av norske egenskaper for BIM-objekter

NS 8360-1 ble revidert i 2023. Det informative tillegg som omhandlet bruken av norske egenskaper, Tillegg D i NS 8360-1:2021, ble da tatt ut og som et eget veiledningsdokument, NS 8360-1:2023/G1:2023. Dette tiltaket ble implementert for å forbedre strukturen og brukervennligheten av NS 8360-1, samtidig som det gir mulighet for løpende oppdateringer av norske egenskaper. 

Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk

NS 8360-2 angir hvordan egenskaper for BIM-objekter kan identifiseres ved bruk av klassifikasjonsstandarder som ISO/IEC 81346-serien eller NS 3457-serien. Dette dokumentet erstatter delen av NS 8360:2015 som handlet om TFM.

NS 8360-2 sikrer at entydig identifikasjon av systemer og komponenter samt tilleggsinformasjon om relasjoner til andre systemer, komponenter og romlig plassering blir utvekslet mellom eller gjenkjent på tvers av modeller og forskjellige dataverktøy.

Del 3: Referansemetode og prinsipper for å knytte digital dokumentasjon til informasjonsmodell for byggverk (AIM)

NS 8360-3 beskriver hvordan dokumentasjon som f.eks. kontrakter, rapporter, målingsdata, garantier og mye mer skal kobles til informasjonsmodell for byggverk (AIM) for lettere gjenfinning under forvaltning, drift vedlikehold og utvikling (FDVU).

NS 8360-3 bidrar til økt funksjonalitet ved å støtte automatisk gjenkjenning av informasjon knyttet til objekter i bygninger – en kritisk funksjon for sømløs informasjonsutveksling mellom ulike BIM-programvarer. NS 8360-3 angir tydelige retningslinjer for koblingen mellom dokumentasjonen og objekter i digitale modeller, og forenkler dermed gjenfinningsprosessen.

Del 4: Energiberegninger med BIM

NS 8360-4 bidrar til at arbeidsprosessene knyttet til beregninger og simuleringer av bygningers energiytelse blir mer effektive. Dette er med på å ivareta dagens og morgendagens krav til miljø, sirkularitet og energieffektivitet.

Standarden angir krav til innhold og struktur på IFC-modeller for å understøtte rasjonell prosjektering og beregning av energi, termisk inneklima, varmebehov, kjølebehov og dagslys. NS 8360-4 spesifiserer tilpasninger av modeller for å effektivisere slike beregninger og simuleringer. Den gir også en veiledning for hvordan utveksling av modeller for dette formålet kan foregå i ulike faser av byggeprosjekter.

NS 8360-serien

Se alle produkter

NS-EN ISO 16739-1

Se alle produkter