ISO 23386 og ISO 23387: Pålitelig informasjonsutveksling

De to BIM-standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387 bidrar til effektive prosesser og en mer pålitelig informasjonsutveksling.

Med disse standardene vil alle aktører kunne dele det samme settet med pålitelige, maskinlesbare egenskaper, definisjoner og bygningsobjekter. Dette vil gjøre BIM-prosessene mer effektive og informasjonsutvekslingen mer pålitelig. Standardene vil bidra til å sikre kvalitet og helhet i beskrivelser av bygg og anlegg.

Standardene ble utgitt i 2020 og er fastsatt som europeisk standard og dermed også som Norsk Standard. De betegnes derfor med prefikset NS-EN.

Egenskaper i sammenkoplede dataordbøker

NS-EN ISO 23386 gjør det mulig å utveksle informasjon mellom dataordbøker på en enhetlig måte. Dette vil gjøre BIM-prosessene mer effektive og informasjonsutvekslingen mer pålitelig. Standarden bidrar til å sikre kvalitet og helhet i beskrivelser av bygg og anlegg, og sikre kvalitet i utvekslingen av data i bygningsinformasjonsmodellering (BIM) mellom ulike aktører og i ulike verktøy.

Felles terminologi

En dataordbok gir grunnlag for felles terminologi i bruken av BIM slik at alle modeller kan tolkes entydig av aktører og forhandlere. Entydig tolking av egenskaper og produktspesifikasjoner er viktig slik at programvarene automatisk skjønner innhold og egenskaper i modellene som utveksles. Dette vil også automatiserer og effektiviserer en rekke prosesser som produktsøk, produktspesifikasjon, varehandel og FDV-dokumentasjon.

Det vil ikke være en enkelt dataordbok som inneholder alle definisjonene som er nødvendige i alle BIM-prosesser. Ulike grupper og ulike land vil kunne opprette dataordbøker tilpasset deres behov, basert på egen lovgivning og kultur. Vi vil måtte forholde oss til flere forskjellige dataordbøker. Dataordbøker kan være uavhengige av hverandre, men være koblet sammen i et nettverk av dataordbøker. Det kan også være flere slike nettverk.

For å sikre videre utvikling og bruk av BIM er det viktig å sørge for at disse dataordbøkene kan brukes på tvers av verktøy og applikasjoner.

NS-EN ISO 23386 spesifiserer attributter for å definere egenskaper og grupper av egenskaper i en dataordbok, samt prosesser og roller for styring og utvikling av en enkelt dataordbok som skal fungere i et nettverk av sammenkoplete dataordbøker. Det beskrives prosesser for endringer og utvidelser av dataordboken, og hvordan informasjon om endring fra andre sammenkoblede dataordbøker skal foregå. Standarden beskriver ikke konkret innholdet i dataordbøkene.

Datamaler for bygningsobjekter

NS-EN ISO 23387 beskriver prinsipper og struktur for datamaler som brukes for å beskrive egenskaper til bygningsobjekter. Den er utviklet for å støtte digitale forretningsprosesser hvor det kreves informasjon om enhver type bygningsobjekt, generisk eller fysisk, som representerer et produkt, sammensatt produkt, bygningselement, rom, osv.

Standarden legger til rette for at programvare kan bruke én og samme datastruktur til å utveksle informasjon om bygningsobjekter gjennom hele livsløpet til et byggverk.

NS-EN ISO 23386

Se alle produkter

NS-EN ISO 23387

Se alle produkter