BIM-rapport om barrierer og muligheter

BIM gir mange muligheter, men hvor langt har man kommet, og i hvilken grad benyttes BIM som felles verktøy mellom de ulike aktørene i verdikjedene? Vi har gjennomført en undersøkelse om praktisk bruk av BIM i håp om å kunne bidra til bedre innsikt i bruk og prosesser. Her kan du laste ned rapporten fra undersøkelsen.

Bygg, anlegg og eiendom er en stor og viktig næring for norsk økonomi, og en arena for mangefasettert utvikling. Den er i tillegg sammensatt av mange typer virksomheter som bidrar til å bygge, vedlikeholde og utvikle infrastruktur i samfunnet.

Målet for undersøkelsen har vært å bygge innsikt om hvilke forhold som bidrar til bruk av åpne standarder for BIM i BAE-næringen. Undersøkelsen omfatter dybdeintervju med ledere og fagpersoner hos ni av de største byggherrene og entreprenører i Norge. Disse to aktørene er valgt fordi det er de som i stor grad stiller krav til de digitale løsninger i en byggeprosess. Intervjuene ble gjennomført i første kvartal av 2020.

Hovedfunn fra undersøkelsen

Entreprenørenes eksterne barrierer

 • For små oppdrag
 • Begrenset BIM-kompetanse hos byggherrer
 • Standardkontrakter uten kobling til BIM
 • Mange feil i BIM-modeller levert av arkitekter og rådgivende ingeniører
 • BIM-programvaren er lite egnet for produksjon

Entreprenørenes interne barrierer

 • Manglende kompetanse, BIM-koordinatorer er få og dyre
 • Manglende koordinering internt mellom forskjellige fagområder
 • Varierende forståelse i ledelsen for de potensielle gevinstene ved bruk av BIM

Byggherrenes barrierer

 • Svært varierende kompetanse blant leverandørene
 • Utfordringer med å få leverandørene til å arbeide sammen, manglende incentiv for samhandling
 • Manglende intern bestillerkompetanse
 • Entreprenørene har manglende tillit til BIM-modeller som leveres av rådgivende ingeniører

Et gjennomgående funn er at dersom må får til BIM som tilsiktet vil det gi lavere kostnader i byggeprosessen gjennom bedre logistikk, mindre svinn og raskere fremdrift. Det er også forventninger til mer effektiv forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

Både entreprenører og byggherrer påpeker et behov for standardisering og savner gode standarder for overlevering mellom ulike aktører i verdikjeden og hvordan de ulike leverandørene skal samarbeide i ulike faser av prosjektene. Det etterlyses standardisering innenfor flere områder som kontrakter, forretningsmodeller, tekniske spesifikasjon og samarbeidsformer.

Veien videre med BIM

Rapporten fra undersøkelsen gir et verdifullt øyeblikksbilde av situasjonen og uttrykk for hva aktører mener kan være veien videre. Standard Norge vil benytte funnene i undersøkelsen til å fortsette dialogen med aktørene i BAE-næringen og håper dette kan være et bidrag til å utvikle mekanismer som gir gevinster og bedre effektivitet på områder som ikke er sensitive for konkurranse.

BIM-rapporten

Last ned hele BIM-rapporten "Gevinstrealisering med BIM - barrierer og muligheter".

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Thomas Oscar-Andersen.