Kvalitet og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgstjenesten i Norge står overfor store utfordringer i årene som kommer. Sterk vekst blant eldre uten tilsvarende vekst hos de i arbeidsfør alder gjør at det blir færre ansatte per pasient eller bruker. Dette krever økt innsats på områder som for eksempel kvalitetsledelse, kompetanse og pasient- og brukermedvirkning.

Leger ser på røntgenbilde på ipad
Foto: Istock

For å kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester, er det avgjørende at helsepersonell sikres nødvendig kompetanse, ressurser og verktøy. For å kontinuerlig opprettholde, styrke og videreutvikle kompetanse fordrer det systematiske tiltak ute i virksomhetene. I tillegg er det viktig å utnytte den kompetansen som finnes best mulig.

Standard Norge har utviklet to norske standarder som kan brukes som verktøy for å sikre kontinuerlig kompetanseutvikling i forskjellige typer helseorganisasjoner. De to standardene gjelder for sykepleiere i kommunehelsetjenesten og for helsefagarbeidere.

Å arbeide med systematisk kvalitetsforbedring i henhold til krav i ledelsesstandarder sikrer en struktur som ivaretar krav i norske helselover og forskrifter. Metodikken stiller krav til kontroll og styring med kvaliteten på både kliniske og administrative prosesser. Noe som også inkluderer samhandlingen mellom pasient og helsetjenesten.

Pasient- og brukermedvirkning handler om at pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenesten skal ha innflytelse på innretningen av tjenestetilbudet. Målet er å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Standarden NS-EN 17398 er et verktøy for hvordan jobbe systematisk med dette og kan brukes både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Relevante komiteer

Relevante sider

Kontaktpersoner

 • Helena Brunskog

  Helena Brunskog

  Prosjektleder 473 08 697
 • Truls Petersen

  Truls Petersen

  Leder markedsutvikling, Team bærekraft og helse 970 88 101
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00