Ledelsessystemer for kvalitet i helse- og omsorgstjenesten

Standarden NS-EN 15224 er en sektorspesifikk standard om kvalitetsledelsessystemer i helse- og omsorgstjenesten. Den inneholder kravene i ISO 9001, men med ytterligere krav, fortolkninger og veiledninger.

Personer i møte på et sykehus

NS-EN 15224 Ledelsessystemer for kvalitet - NS-EN ISO 9001:2015 for helse- og omsorgstjenester, retter seg mot virksomheter som tilbyr helse- og omsorgstjenester, f.eks. primærhelsetjenesten, sykehus, sykehjem, psykisk helsevern, tannhelsetjenester, fysioterapi, bedriftshelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner.

Standarden:

 • Stiller krav om at virksomheten bruker systematiske tilnærminger for utvikling og tilbud av helse- og omsorgstjenester med god kvalitet
 • Kan brukes på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten for å implementere og vedlikeholde et kvalitetsledelsessystem
 • Kan brukes av interne og eksterne parter, inkludert sertifiseringsorganer, for å vurdere en virksomhets evne til å møte pasientenes behov og forventninger, samt behov og forventninger fra andre interessenter
 • Kan brukes av alle typer helse- og omsorgstjenester, uansett struktur, organisering, eier, størrelse eller typer tjenester som tilbys
 • Fokuserer på krav til styring av de kliniske prosessene

Kvalitetsaspekter

I standarden vises det til 11 kvalitetsaspekter som anses som særlig relevante ved planlegging, gjennomføring og evaluering for å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenester:

 • Riktig behandling og omsorg
 • Tilgjengelighet til behandling og omsorg
 • Helhetlige pasientforløp
 • Virkning av behandling og omsorg
 • Effektivitet av behandling og omsorg
 • Likeverdig behandling og omsorg
 • Kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester
 • Pasientsentrert behandling og omsorg, medregnet fysisk, psykisk og sosial integritet (ICF)
 • Pasient- og brukerinvolvering
 • Pasientsikkerhet
 • Behandling og omsorg til rett tid

Hvis virksomheten bestemmer at noen av disse grunnleggende aspektene ikke er relevante eller anvendelige på grunn av organisasjonens kontekst og formål, kan den utelukke dette fra kravene og forklare grunnene i dokumentert informasjon.

Forholdet til ISO 9001 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester 

NS-EN 15224 omfatter NS-EN ISO 9001 og tilføyer fortolkninger, forklaringer, eksempler og tilleggskrav. Tilleggstekst som er spesifikk for helse- og omsorgstjenester, er tydelig vist i standarden.

NS-EN 15224 kan brukes som et supplement til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenester og veilederen til forskriften.

Relevante standarder

Se alle produkter