Pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester – NS-EN 17398

Standarden NS-EN 17398 stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenestene. Den er tilgjengelig på norsk, i tillegg til at det er utarbeidet en norsk veiledning som har som mål å forenkle bruken av standarden.

En hånd holder over to gamle hender
Foto: Pixabay

Praktisk verktøy for å ivareta en rettighet

Pasient- og brukermedvirkning er en rettighet innbyggere i Norge har i møte med offentlige velferdstjenester. Det påligger en korresponderende plikt for helse- og omsorgspersonell til å følge dette opp. NS-EN 17398 er til hjelp for både helse- og omsorgspersonell og pasienter/brukere for å forstå hvordan man gjennomfører pasient- og brukermedvirkning. Standarden kan brukes både før, under og etter de faktiske tjenestene.

Den er også relevant for bruk på et strategisk nivå for kvalitetssikring og kvalitetsforbedring, for anskaffelser, for utdannings- og tilsynsformål, og som et veiledende dokument for forsknings- og utviklingsprosjekter.

Bruk av standarden bidrar blant annet til at:

  • Tjenestene utformes etter pasientenes/brukernes behov
  • Pasienter/brukere blir mer involvert i egne tjenester
  • Pasienter/brukere og helse- og omsorgspersonell blir mer likeverdige partnere
  • Pasienter/brukere får mer støtte og hjelp til å ta beslutninger angående egne tjenester

Felles europeisk standard

Standarden er et resultat av et europeisk samarbeid hvor flere land har blitt enige om minstekrav og anbefalinger. Standardiseringsprosjektet har vært ledet av Sverige. Norsk kompetanse og norske interessenter har vært sterkt involvert i arbeidet med standarden.

Veiledning

Den norske komiteen SN/K 571 Brukermedvirkning har utarbeidet en norsk veiledning til NS-EN 17398. Veiledningen er laget for å forenkle og forklare bruken av standarden. I tillegg til en mer kortfattet beskrivelse av krav og anbefalinger, inneholder veiledningen sjekklister for å sikre en operasjonalisering av krav. Veiledningen er tilpasset norske helse- og omsorgstjenester og inneholder supplerende tekst om pasient- og brukermedvirkning på systemnivå, bruk av medhjelpere og pårørendes rolle.

Relevante standarder

Se alle produkter