Standarder for løfteinnretninger

Standarder for løfteinnretninger omfatter heiser, løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser.

En person trykker på etasjeknapp i heis
Foto: ScanStock

De ulike standardene for løfteinnretninger dekker kravene nedfelt i EUs direktiver; Heisdirektivet og Maskindirektivet. Også andre direktiver har innvirkning på standardenes bestemmelser, som for eksempel elektromagnetisk kompatibilitet, elektrotekniske krav med mer.

I Norge er Heisdirektivet en del av Direktoratet for byggkvalitets teknisk forskrift TEK og VTEK, mens Maskindirektiver er implementert i Arbeidstilsynets Forskrift om maskiner.

Europeiske standarder

De viktigste standardene i Europa er samlet i NS-EN 81-serien for sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser.

Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser

NS-EN 81-serien er utviklet på oppdrag av EU-kommisjonen for å sikre likt sikkerhetsnivå og fri omsetning i EU/EØS-landene. Standardene er i dag tatt i bruk i mange andre land i Asia, Australia og Russland. Dette medfører at mye av arbeidet i ISO/TC 178 har søkelys på å utvikle standarder som NS-EN 81-serien om til internasjonale standarder. Disse vil da etter hvert overta eller sameksistere med EN-81 serien. (Info pr. 2022-02)

Se alle standardene i NS-EN 81-serien

Nasjonale standarder

Den nasjonale standardiseringen i Standard Norges SN/K 037 Løfteinnretninger er i stor grad initiert av bygningsmyndighetene. Hensikten er at sikkerheten for brukere, vedlikeholdspersonell og sikkerhetskontrollører skal være ivaretatt i hele løfteinnretningens levetid.

Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

NS 3808 angir konsekvenstiltak ved ombygging av løfteinnretninger for å ivareta sikkerhetsmessige forhold. Standarden beskriver også forhold ved eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau som har vesentlig betydning for sikkerheten, der det kan være nødvendig å gjennomføre kompenserende tiltak uavhengig av ombygging.

Les mer om NS 3808

Ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger

NS 3809 inneholder krav til innhold, kvalitet og dokumentasjon for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på løfteinnretninger, og kan brukes som referanse i en drifts- og vedlikeholdskontrakt mellom oppdragsgiver og leverandør.

Les mer om NS 3809

Universell utforming - Forsinket sikker stopp av heis ved brannalarm

Kravene til universell utforming innebærer også krav til evakuering. SN/TS 3807 inneholder bestemmelser som kan benyttes for på en trygg måte å forsinke sikker stopp av heis ved brann, slik at flere kan evakueres ved bruk av heis.

Les mer om SN/TS 3807

Nordiske standarder

Det internordiske standardiseringen INSTA M Hiss er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Der er også tilsvarende samarbeid i andre INSTA-grupper. Les mer om INSTA M Hiss.

Samarbeidet med INSTA har resultert i NS-INSTA 500-2. Den brukes for den periodiske sikkerhetskontrollen vi i Norge skal gjennomføre på alle våre løfteinnretninger med 2 års mellomrom. Standarden erstattet den nasjonale standarden NS 3810 i 2021.

Ulykkesregistreringssystem for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

NS-INSTA 500-1 er en strukturert rapportering av ulykker og hendelser på våre løfteinnretninger. I alle INSTA-møter rapporteres ulykker og hendelser i de ulike land – og det er utviklet et eget dataprogram for rapportering basert på denne standarden.

Dette er særlig viktig for Norge da bygningsmyndighetene krever at alle ulykker skal rapporteres inn i eget nasjonalt heisregister kalt NIREG. Også alle rapporter fra den 2-årige periodiske sikkerhetskontrollen basert på NS-INSTA 500-2 skal inn i NIREG.

Les mer om NS-INSTA 500-1

Periodisk sikkerhetskontroll på heiser og andre løfteinnretninger

NS-INSTA 500-2 definerer minstekrav til aktiviteter og betingelser for gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for å opprettholdelse av sikkerhetsnivået.

Les mer om NS-INSTA 500-2

Sikkerhet ved arbeid på heis

NS-INSTA 500-3 beskriver hvordan sikkerhet ved arbeid på heis kan optimaliseres ved at risikoer som spesielt opptrer ved arbeid på heis adresseres, og standarden etablerer også regler for å redusere eller fjerne farer ved slikt arbeid.

Les mer om NS-INSTA 500-3

Standardiseringsarbeid

Den nasjonale komiteen for løfteinnretninger SN/K 037 er bredt sammensatt av aktuelle myndigheter, leverandører, sikkerhetskontrollører, rådgivere, arbeidstakerorganisasjon i LO og Norges Blindeforbund.

Ønsker du delta i standardiseringsarbeid? Les mer om hvordan du kan bidra