Ulykkeregistreringssystem for heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

NS-INSTA 500-1 viser til en metode for registrering av data i forbindelse med ulykker og nestenulykker på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

Ved å standardisere innsamling av data muliggjøres etablering av en database som kan gjøres søkbar. Samtidig har man mulighet for å kunne etablere et lavterskel tilbud for rapportering av ulykker på løfteinnretninger ved at rapportørene blir veiledet via tabeller med faste tekster. På denne måten kan ulykker rapporteres også av ufaglærte personer.

Metoden i standarden kan også benyttes for å tilfredsstille kravene i EU 765/2008 som pålegger EU/EØS-landene å etablere en overvåkingsfunksjon for produkters ulykkesfrekvens og den innvirkning produkter har på vår helse.

Registrering av ulykker

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utviklet et dataprogram som gjør det svært enkelt å registrere ulykker. Systemet er tilgjengelig i alle INSTA-landene Norge, Sverige, Island, Danmark og Finland.

DiBK har også i sitt regelverk krav om at alle ulykker og hendelser på løfteinnretninger i Norge skal registreres i det nasjonale heisregisteret NIREG. Denne registreringen benytter i sin helhet NS-INSTA 500-1 sin rapportering slik de produseres i dataprogrammet.

Andre relevante standarder

Andre relevante standarder som som ivaretar krav til løfteinnretninger er:

  • NS-INSTA 500-2 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser og andre løfteinnretninger
  • NS 3809 Krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger
  • NS 3808 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau – Forbedring av sikkerheten, som omhandler regler for forbedring på eksisterende anlegg

Relevante standarder

Se alle produkter