Ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger

NS 3809 inneholder krav til innhold, kvalitet og dokumentasjon for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på løfteinnretninger, og kan brukes som referanse i en drifts- og vedlikeholdskontrakt mellom oppdragsgiver og leverandør.

Standarden er skrevet for løfteinnretninger som i henhold til byggteknisk forskrift skal gjennomgå periodisk sikkerhetskontroll. Den kan brukes som referanse i en drifts- og vedlikeholdskontrakt mellom oppdragsgiver og leverandør.

Ryddigere kontraktsforhold

Omfanget av det arbeid som er beskrevet i slike avtaler mellom eier/oppdragsgiver og leverandør har tradisjonelt blitt definert av leverandørene og i noen grad også av uavhengige heisrådgivere. Dette har medført at innholdet i kontraktene varierer mye, og omfanget kan i noen tilfeller ha blitt så begrenset at det går ut over kvaliteten og sikkerheten på løfteinnretningen.

Følger opp myndighetskrav

Ved å benytte denne standarden kan eiere av løfteinnretninger sikre seg at kontraktene får et minsteomfang som tilfredsstiller kravene myndighetene har til slikt ettersyn. Ettersom standarden gir grunnlag for en mer entydig forståelse av hva kontakter faktisk skal inneholde, vil den derfor også være nyttig for leverandørene av ettersyn.

I tillegg til byggteknisk forskrift forholder standarden seg også til byggesaksforskriften med veiledning til plan- og bygningsloven og forskrift om maskiner.

Andre relevante standarder

Andre relevante standarder som som ivaretar krav til løfteinnretninger er:

  • NS-INSTA 500-2 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau, som omhandler periodisk sikkerhetskontroll
  • NS 3808 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau – Forbedring av sikkerheten, som omhandler regler for forbedring på eksisterende anlegg

Relevante standarder

Se alle produkter