SN/TS 3807 Universell utforming - Forsinket sikker stopp av heis ved brannalarm

Kravene til universell utforming innebærer også krav til evakuering. SN/TS 3807 inneholder bestemmelser som kan benyttes for på en trygg måte å forsinke sikker stopp av heis ved brann, slik at flere kan evakueres ved bruk av heis.

Dersom brannalarmen utløses, skal en heis tilfredsstille krav i standarden i NS-EN 81-73 Heisers virkemåte i tilfellet brann. Dette innebærer blant annet at heisen går til sikker stopp. SN/TS 3807 angir krav til branndetekterte heissoner som forutsetning for forsinket sikker stopp av heis ved brann.

En sikker heissone kan etableres som et fysisk område som omsluttes av vegger og overvåkes av et automatisk brannalarmanlegg, eller som et logisk område hvor brannalarmanlegget ivaretar overvåking av skillet mellom sikker sone og områdene rundt.

Ved å etablere slike sikre heissoner oppnår man at mange heiser kan være i drift i noe lengre tid enn dagens praksis tillater, og at heisen kan brukes til evakuering i denne ekstra tiden. Dette innebærer at for svært mange bygg i Norge vil det gi økt kapasitet til evakuering, og det gjør det lettere å evakuere personer med nedsatt funksjonsevne.

Relevante standarder

Se alle produkter