Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau

NS 3808 angir konsekvenstiltak ved ombygging av løfteinnretninger for å ivareta sikkerhetsmessige forhold. Standarden beskriver også forhold ved eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau som har vesentlig betydning for sikkerheten, der det kan være nødvendig å gjennomføre kompenserende tiltak uavhengig av ombygging.

Følges standardens anvisning for endring og reparasjon av løfteinnretninger, betyr dette at DiBK sine krav til minimumsløsninger er oppfylt. Fravikes disse løsningene skal det ved analyse gjøres rede for at en annen løsning er minst like god.

Standarden er en viktig del av et regime som skal understøtte myndighetenes krav til sikkerhet ved bruk av løfteinnretninger. Standarden viderefører retningslinjer som tidligere lå i myndighetenes temaveiledning HO-2/2008 om endring og reparasjon av heis og rulletrapp.

NS 3808 angir retningslinjer for hvordan eldre løfteinnretninger skal ombygges. Standarden beskriver også risiko og kompenserende tiltak som det kan være nødvendig å gjennomføre uavhengig av ombygging. Der det er hensiktsmessig for ombygging og utbedring av nyere installasjoner, kan retningslinjene i denne standarden også benyttes.

NS-EN 81-80 og NS-EN 115-2 kategoriserer farer og faresituasjoner som er blitt analysert ved risikovurdering. Alle risikovurderinger med kompenserende tiltak som er beskrevet i disse standardene er ikke gjentatt i denne standarden. I denne standarden er kun de forhold som er vurdert til å innebære en høy risiko tatt med.

Overordnede krav til sikkerhet er angitt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. De tekniske løsningene i denne standarden støtter seg til disse, samt andre relevante standarder og veiledninger. Løfteinnretninger reguleres også av reglene i forskrift om lov om tilsyn med elektriske anlegg.

NS 3808 vil være aktuell for:

  • Eier som skal følge opp sitt ansvar etter eksisterende lover og forskrifter
  • Myndigheter
  • Sikkerhetskontrollorgan som skal informere eier om sikkerhetsnivået ved eiers installasjoner
  • Ettersynsfirma som skal utføre arbeider for, og informere eier om sikkerhetsnivået ved eiers installasjoner

Byggesaksforskriften (SAK) har bestemmelser om når en endring på en heis og løfteinnretning er søknadspliktig. TEK har bestemmelser om hvilke ombygginger på en heis og løfteinnretning som skal ha sikkerhetskontroll før den tas i bruk.

Andre relevante standarder

Andre relevante standarder som som ivaretar krav til løfteinnretninger er:

  • NS-INSTA 500-2 Periodisk sikkerhetskontroll på heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau, som omhandler periodisk sikkerhetskontroll
  • NS 3809 Krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger

Relevante standarder

Se alle produkter