Periodisk sikkerhetskontroll på heiser og andre løfteinnretninger

NS-INSTA 500-2 definerer minstekrav til aktiviteter og betingelser for gjennomføring av periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau for å opprettholdelse av sikkerhetsnivået.

Kontrollorganer som skal gjennomføre periodisk sikkerhetskontroll slik det er nedfelt i nasjonale forskrifter, skal forholde seg til det minsteomfanget som denne standarden beskriver. Ved riktig bruk av denne standarden blir forutsetningen om å tilfredsstille nasjonale krav oppfylt.

NS-INSTA 500-2 kan benyttes av myndigheter i sin saksbehandling som tilsynsmyndighet for løfteinnretninger. Standarden gir også eieren av en løfteinnretning innsikt i de grunnleggende forpliktelsene som er knyttet til det å eie en løfteinnretning.

For hver type løfteinnretning er det angitt hvilke deler og funksjoner på løfteinnretningen som skal inngå i kontrollen. Dersom det i dokumentasjonen og godkjenningen av den enkelte løfteinnretningen framgår krav til hva som skal kontrolleres ved periodisk kontroll, skal dette komme i tillegg til det som er anført i denne standarden.

Forholdet mellom NS 3810 og NS-INSTA 500-2

NS-INSTA 500-2:2017 erstattet NS 3810:2014 i mai 2021.

NS 3810 ble i sin tid initiert av bygningsmyndighetene DiBK. Standarden angir et minste omfang av den periodiske sikkerhetskontrollen på heis og løfteinnretninger slik kravene om dette er nedfelt i TEK Kap.16.

Markedet for periodisk sikkerhetskontroll i Norge ble åpnet for fri konkurranse, og standarden skulle bidra til at alle som utfører sikkerhetskontroll skulle benytte standarden slik den er vist til i VTEK. Standarden bidrar til lik kontroll, uansett hvem som utfører kontrollen eller hvor i landet kontrollen utføres.

Etter en tids bruk ble NS 3810 kjent i andre nordiske land via Standard Norges engasjement i INSTAs heisgruppe (InterNordisk Standardiseringssamarbeid), INSTA M Hiss. Nytten av en slik standard ble gjenkjent av medlemmene, og det ble besluttet å oversette standarden til engelsk språkdrakt og å utgi den som en INSTA-standard i 2017.

INSTA 500-2 er per 2021 publisert i alle nordiske land, Norge, Sverige, Danmark Finland og Island. Siden INSTA 500-2 er identisk med NS 3810 ble NS 3810 erstattet med INSTA-standarden etter en overgangsperiode, med virkning fra mai 2021.

Les mer om vedlikehold av heis

Andre relevante standarder

Andre relevante standarder som som ivaretar krav til løfteinnretninger er:

  • NS 3809 Krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger
  • NS 3808 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau – Forbedring av sikkerheten, som omhandler regler for forbedring på eksisterende anlegg
  • NS-INSTA 500-3 Sikkerhet ved arbeid på heis

Relevante standarder

Se alle produkter