Avtaler om FM

Det finnes flere standarder til bruk ved avtaler om levering av tjenester. De gjelder for både privat og offentlig sektor og uavhengig av om det benyttes interne eller eksterne leverandører. Se menyvalgene til venstre.

Eiendomsforvaltning og fasilitetstjenester er et fagområde i sterk utvikling. I Europa er markedet for fasilitetstjenester anslått til flere hundre milliarder euro og bransje- og interesseorganisasjonene på området har rundt 300 000 medlemmer. Infrastruktur og tekniske installasjoner i bygg er blitt mer avansert og behovet for service og støttetjenester er økende. Fokus på effektiv drift av bygg gir større krav og forventninger til både eiere, bestillere og leverandører. I den forbindelse er bruk av standarder viktig.

Gode leverandøravtaler med klare ansvars- og rolleavklaringer og tydelige krav til innhold, kvalitet og kompetanse i tjenestene etterspørres. Dette gjelder for internt leverte tjenester så vel som utsetting til eksterne leverandører.

Standardiserte krav til anskaffelser basert på beste praksis gjør samspillet mellom bestiller og leverandør tryggere og bidrar til kostnadseffektivitet og riktig kvalitet på alle typer eiendomsleveranser.

Standard Norge og våre nasjonale og internasjonale eksperter har de ti siste årene utviklet en rekke standarder innenfor fasilitetstjenester. Brukerne representerer både eiendomsforvaltere, leverandører av fasilitetstjenester, tekniske rådgivere, arbeidstakerorganisasjoner til undervisningsinstitusjoner.

Hva kan standardene bidra til?

 • Nyttige grunnlagsdokumenter ved inngåelse av avtaler
 • Enklere tilbudsprosesser
 • Tydelige og stabile tjenesteleveranser
 • Like konkurransevilkår
 • Felles begrepsapparat og referansedokumenter
 • Riktig ressursplanlegging
 • Redusert risiko, reduserte priser og effektiv drift
 • Funksjonelle løsninger og fornøyde brukere

Fire typer standarder

Vi skiller mellom fire typer standarder for fasilitetstjenester:

 • Anskaffelse
 • Kontrakt
 • Ytelse/SLA
 • Resultat/PI/KPI

Standardene for anskaffelser gir krav og anbefalinger om innkjøp. Kontraktstandardene sammen med ytelsesbeskrivelser /SLA (krav til kvalitet på tjenesten) utgjør selve avtalen mellom bestiller og tjenesteleverandør. I tillegg finnes det standarder for utvikling av måleparametere (PI og KPI) som dokumenterer resultat og levert kvalitet, og som gjør det enklere å sammenlikne samme tjeneste fra ulike leverandører. NS-EN 15221-3 Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring gir veiledning om hvordan man utvikler riktige PI/KPI-er, måler og følger opp ytelse, kvalitet og effektivitet av fasilitetstjenester.

Relevante fagområder