Skjøtsel av grøntanlegg

Det finnes flere standarder til bruk ved avtaler om levering av driftstjenester/fasilitetstjenester. De gjelder for både privat og offentlig sektor og uavhengig av om det benyttes interne eller eksterne leverandører.

Knyttet til skjøtsel av grøntanlegg finnes det flere relevante standarder:

  • NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
  • NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (med tilhørende blanketter)
  • NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (med tilhørende blanketter)
  • NS 8433 Alminnelige kontraktsbestemmelser for skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
  • Blanket 8433 Kontrakt om skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
  • NS 3420-ZK Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del ZK: Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder
    Den inneholder ytelsesbeskrivelser (poster) for skjøtsel av vegetasjon og andre driftsoppgaver utendørs som for eksempel drift av lekeplass, utstyr, installasjoner og konstruksjoner, og drift av gang- og kjørearealer. Standarden omfatter også avfallshåndtering og renhold utendørs. Den beskriver løpende fasilitetstjenester per år og periodiske arbeider per gang og har egne postgrunnlag for beskrivelse av etablering, drift og avslutning for utførelse av eget kontraktsarbeid.
  • NS-EN 15221-3 Fasilitetsstyring (FM) – Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

Les mer på fagområdet for Parker og grøntanlegg