Anskaffelser

Innkjøpsfunksjonen spiller en sentral rolle i alle organisasjoner. Hvem man handler med spiller en nesten like viktig rolle som hva man kjøper. Det å forsikre seg om at ulike leverandører har sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden blir stadig viktigere.

Håndtrykk mellom to personer Marianne og Lasse
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Dette gjelder både interne forhold i en organisasjon, som kvalitetssikringsprosedyrer, risikostyring og arbeidsforhold, og eksterne forhold som organisasjonenes påvirkning på miljø og samfunnet ellers. Bevissthet og forbedringer knyttet til disse forholdene bidrar til å gjøre den enkelte organisasjonen bedre, i tillegg til å forbedre livskvaliteten til alle som i et videre perspektiv blir påvirket av organisasjonens aktivitet. Standarder kan bidra til at disse faktorene og mange flere blir ivaretatt.

De viktigste prinsippene for bærekraftige anskaffelser

 • Ansvarlighet: En organisasjon bør stå til ansvar for sin påvirkning på samfunnet, økonomien og miljøet. I konteksten av innkjøp omfatter dette særlig ansvarlighet for påvirkninger og for påvirkningene på organisasjonens leveransekjede, der varer eller tjenester ses i et livsløpsperspektiv.
 • Åpenhet: En organisasjon bør være åpen for innsyn i de beslutningene og aktivitetene som har påvirkning på samfunnet, miljøet og økonomien. I konteksten av innkjøp omfatter dette særlig å være åpen for innsyn i innkjøpsbeslutninger og -aktiviteter, og å oppmuntre leverandørene til å være åpne for innsyn. Åpenhet er grunnlaget for dialog og samarbeid mellom interessenter.
 • Etisk atferd: En organisasjon bør opptre etisk og fremme etisk atferd gjennom sine leveransekjeder.
 • Fullstendig og rettferdig mulighet: En organisasjon bør unngå skjevhet og fordommer i all beslutningstaking om innkjøp. Alle leverandører, inklusive lokale leverandører og små og mellomstore organisasjoner (SMO-er), bør ha en fullstendig og rettferdig mulighet til å fullføre.
 • Respekt for interessentenes interesser: En organisasjon bør respektere, ta hensyn til og reagere på sine interessenters interesser når dens innkjøpsaktiviteter påvirker dem.
 • Respekt for rettssamfunnet og internasjonale atferdsnormer: En organisasjon bør strebe etter å være oppmerksom på alle lovbrudd i sine leveransekjeder. Den bør aktivt oppmuntre sine leverandører til å overholde disse reglene og vurdere og fokusere på samsvar der situasjonen krever det.
 • Respekt for menneskerettigheter: En organisasjon bør respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
 • Innovative løsninger: En organisasjon bør søke løsninger for å ta for seg sine mål for bærekraft og oppmuntre til innovativ innkjøpspraksis for å fremme mer bærekraftige resultater i hele leveransekjeden.
 • Fokus på behov: En organisasjon bør gjennomgå etterspørselen, bare kjøpe det som er nødvendig, og søke mer bærekraftige alternativer.
 • Integrering: En organisasjon bør sikre at bærekraft er integrert i all eksisterende innkjøpspraksis, for å få mest mulig bærekraftige resultater.
 • Analyse av alle kostnader: En organisasjon bør ta hensyn til påløpte kostnader gjennom livsløpet, oppnådd verdi for pengene og kostnader og gevinster som dens innkjøpsaktiviteter har påført samfunnet, miljøet og økonomien.
 • Kontinuerlig forbedring: En organisasjon bør kontinuerlig forsøke å forbedre sin praksis og sine resultater når det gjelder bærekraft, og oppmuntre organisasjoner i sine leveransekjeder til å gjøre det samme.

FNs bærekraftsmål

Standarder for bærekraftige anskaffelser er et viktig verktøy for å bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål. Standardene vil hjelpe virksomheten din med målene for å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringene og ha ansvarlig forbruk og produksjon. Med dette bygges det også opp et godt omdømme for bedriften.

NS-EN 17687

Se alle produkter

NS-ISO 20400

Se alle produkter

Kontaktpersoner

 • Marthe Flaskerud Hagberg

  Marthe Hagberg

  Prosjektleder 960 49 049
 • Sofie Ivara Nicolaissen

  Sofie Ivara Nicolaissen

  Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00