Akustikk og støy

Standardiseringen på akustikk og støy omfatter blant annet akustisk terminologi, målinger av lyd og støy i bygninger, lydklassifisering av bygninger, målinger i ytre miljø og på arbeidsplasser, og undervannsakustikk.

Glassfasade til kontorbygning
Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole

I tillegg omfattes standarder knyttet til hørsel, hørselstesting og hørselsvern. Standardiserte målinger av lydforhold i bygninger, støy i arbeidsmiljø og i ytre miljø, brukes for kontroll av krav i nasjonale forskrifter og regelverk.

Lydklasser

NS 8175 er en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. Byggteknisk forskrift (TEK) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger.

Støy i arbeidsmiljø

Måling og vurdering av støy i arbeidsmiljø i henhold til krav i regelverk er høyt prioritert. Det er utarbeidet standarder for måling av støy i arbeidsmiljø: en forenklet metode (NS 4815-1), en teknisk metode (NS-EN ISO 9612) og en metode for områdemålinger og utarbeidelse av støykotekart (NS 4814).

Hørselsvern

Riktig valg, stell og bruk er helt avgjørende for hvor god beskyttelse man får av hørselsvern. NS-EN 458 Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer, er et resultat av EUs direktiv om personlig verneutstyr.

Akustikk i musikklokaler

NS-ISO 23591 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving, inneholder aktuelle krav til lydforhold for lokalene for musikkøving.

Undervannsakustikk

Kommersiell og militær aktivitet i havområder sammen med naturlige hendelser som jordskjelv og andre fenomener, fører til at havomgivelsene blir utsatt for sterk støy og forurensning. Standarder for undervannsakustikk tar for seg lyd og akustikk under vann både i forhold til naturlig, biologisk og menneskeprodusert lyd.

Universell utforming av lydtekniske løsninger

Universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er i liten grad detaljert i regelverket. Det finnes flere generelle veiledninger, men kunnskapen om hvordan man skal planlegge, gjøre valg og bestille løsninger, installere, vedlikeholde og bruke ulike løsninger, er lite eller vanskelig tilgjengelig.

Standardisering

Standardiseringen foregår nasjonalt (Standard Norge), globalt (ISO) og i Europa (CEN). Oppfølging i Norge av det europeiske og internasjonale arbeidet utføres i samråd med speilkomiteen for akustikk (SN/K 001).

Norske eksperter deltar aktivt i cirka 30 arbeidsgrupper på europeisk og internasjonalt nivå. Standarder som utarbeides i ISO, adopteres i stor grad av CEN.

Relevante komiteer

Kontaktpersoner

  • Salg / Sales

    Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter