Hørselsvern

Riktig valg, stell og bruk er helt avgjørende for hvor god beskyttelse man får av hørselsvern. NS-EN 458 Hørselsvern - Anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold - Retningslinjer, er et resultat av EUs direktiv om personlig verneutstyr.

Forskriften om støy på arbeidsplassen forutsetter bestemmelse av støyeksponering ved bruk av hørselsvern.

Metoden for beregning av dempning er basert på NS-EN ISO 4869-2 Akustikk - Hørselsvern - Del 2: Vurdering av effektivt A-veid lydtrykknivå ved bruk av hørselsvern beskriver tre metoder for estimering av effektiv A-veid lydtrykknivå i bruk, nemlig HML-, SNR- og oktavbåndmetode. Standarden Del 1 og 2 kom i reviderte utgaver i 2018. I 2019 kom det en ny Del 6.

Metodene kan brukes for å sette lydreduksjonskriterier ved valg og sammenligning av hørselsvern samt for å sette minste krav til dempning. Metoden i NS-EN ISO 4869-2 er ikke ment brukt for impulsstøy, for peak verdier, men NS-EN 458 angir en forenklet beregningsmåte. Begge standardene er tilgjengelige i engelskspråklige utgaver.

Standardiserte metoder, NS-EN 352-serien av standarder for krav til sikkerhet og prøving av hørselsvern, brukes i testing av hørselsvern i laboratorier. Dessverre er det ofte dårlig samsvar mellom laboratoriemålte verdier av støydemping av hørselsvern og tilsvarende målinger i praksis på arbeidsplasser. Faktiske dempningsverdier kan være halvert i forhold til testverdier i laboratorier hvilket kan føre til risiko for hørselskader selv om man benytter hørselsvern. Det er derfor viktig å velge gode nok hørselsvern (deklarerte verdier) og følge anvisninger for stell og bruk.

Det startet i 2019 et nytt arbeid med retningslinjer for metoder for individuell tilpasning av hørselsvern. Arbeidet pågår i en europeisk arbeidsgruppe, der det også er norsk deltakelse.

Se også oversikt over standarder for hørselvern.

Relevante standarder

Se alle produkter

Relevante standarder

Se alle produkter