Universell utforming av lydtekniske løsninger

Universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er i liten grad detaljert i regelverket. Det finnes flere generelle veiledninger, men kunnskapen om hvordan man skal planlegge, gjøre valg og bestille løsninger, installere, vedlikeholde og bruke ulike løsninger, er lite eller vanskelig tilgjengelig.

I mai 2020 ble det opprettet en nasjonal standardiseringskomité for å utarbeide en ny standard eller spesifikasjon for universelt utformede lydtekniske løsninger. Målet er at lydtekniske installasjoner som brukes for å oppnå taleforståelighet for alle, skal fungere etter hensikten. Det er i dag mangler og mye utstyr som ikke fungerer riktig, noe Hørselshemmedes Landsforbund og andre fagmiljøer har påpekt. Det antas at mye av årsaken til at disse anleggene ikke fungerer som planlagt, er manglende kunnskap om hvordan de skal planlegges og brukes i ulike situasjoner og rom.

Standardiseringsprosjektet vil bidra til en nasjonal kunnskapsutvikling og styrke lydteknisk kompetanse med tanke på universell utforming. Sluttleveransen fra prosjektet skal kunne brukes som verktøy for å planlegge og anskaffe lydtekniske løsninger. En felles nasjonal standard kan legge til rette for en systematisk og enhetlig praksis knyttet til lydtekniske installasjoner.

Målgruppene for slike løsninger er barn, personer med nedsatt hørsel, syn eller konsentrasjonsevne, personer med ulike funksjonshemminger, arbeidstakere, eldre, personer med et annet morsmål enn det informasjonen formidles på og andre med ulike behov. Tanken er at løsningene som følger kravene i standarden skal bidra til bedre lytteforhold for alle.

Standardiseringskomiteen er i gang med å utvikle standarden for lydtekniske løsninger. Standarden er ment å være et bindeledd mellom de generelle dokumentene og krav i regelverk, og skal beskrive praktiske løsninger. Forslaget til standard er planlagt sendt til nasjonal høring i løpet av sommerhalvåret 2022. Se informasjon om mandatet på komitésiden for SN/K 387.

Se også informasjon vi har om andre standarder for universell utforming.