Lydtekniske løsninger for universell utforming – NS 8179

NS 8179 angir krav og retningslinjer for planlegging og valg av lydteknisk utstyr som bidrar til universell utforming. Standarden beskriver løsninger for lydoverføring i rom og lokaler i bygninger, og løsninger for å oppnå likestilt tilgang til lyd for alle som kan nyttiggjøre seg av lyd.

NS 8179 Lydforhold i bygninger – Lydtekniske løsninger for universell utforming, beskriver de vanligste situasjonene og lokalene. Den gir ikke utfyllende krav eller kriterier for alle tenkelige situasjoner og bygninger. Lydtekniske løsninger i standarden gjelder også for rom og lokaler som ikke er spesifikt nevnt, men som har tilsvarende funksjoner. 

Universell tilgang til lyd 

En universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger har vært etterlyst av mange. Det finnes flere ulike veiledninger, men kunnskapen om hvordan faktisk planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av ulike løsninger gjennomføres, er lite eller vanskelig tilgjengelig. Komiteens mål var å utarbeide et dokument som beskriver hvordan det kan sikres mest mulig likestilt tilgang til lyd. 

Det finnes i dag ulike krav og kriterier for fysiske mål for universell utforming, men tilgjengelighet handler om mer enn det. Tilgang til lyd er en vesentlig del av det å kunne fungere i samfunnet. Likestilt deltakelse i samfunnet er også et krav som stilles i regelverk, av organisasjoner og publikum, samt i media. Denne standarden bidrar til at lydforholdene kan planlegges og prosjekteres slik at flest mulig kan delta i samfunnets aktiviteter.  

NS 8179 er et bindeledd mellom standarder for akustiske krav, tiltak og løsninger for bygninger, og standarder som beskriver ulike, fysiske kriterier for universell utforming. Standarder for dette er blant annet NS 8175 Lydklasser, NS-EN 17210 Funksjonskrav og NS 11001-1 og NS 11001-2 Universell utforming av byggverk.

Bestillingskompetanse

Standarden beskriver nødvendig bestillingskompetanse for å kunne velge riktige løsninger, utstyrets installasjon, drift og vedlikehold, samt hvilken type informasjon som gis til brukerne. Den beskriver generelle forhold og betingelser som er relevante å ta hensyn til i forbindelse med lydtekniske løsninger. Standarden gir beskrivelser av kommunikasjonsmåter, taleoppfattelse, trådløs lydoverføring, bruk av ulike typer mikrofoner og høyttalere, og hvordan lydteknisk utstyr kan brukes i ulike situasjoner og bygninger.  

Standarden gir krav og retningslinjer for planlegging og valg av lydteknisk utstyr som bidrar til universell utforming. Individuell tilrettelegging av hjelpemidler som er tilpasset den enkelte bruker, er ikke innenfor standardens omfang. 

Målgrupper for standarden er planleggere, bestillere, tiltakshavere, rådgivere, entreprenører, installatører, driftspersonell, beslutningstakere og andre som er ansvarlige for lydsystemer.

Hva bidrar standarden med? 

Kvaliteten på og dekningsområdet av lydtekniske løsninger for universell utforming er avgjørende. Gode løsninger vil bidra til bedre tale- og lytteforhold for alle, inkludert normalthørende. Løsningene er spesielt viktige for barn, eldre, personer med nedsatt hørsel, syn eller konsentrasjonsevne, og andre personer med tilsvarende behov. Dette gjelder også personer med et annet morsmål enn det informasjonen formidles på. Oppfattelsen av tale er spesielt viktig i kommunikasjon og undervisning der barna har spesielt behov for gode lydforhold.

Se også informasjon om andre standarder for universell utforming.

Relevante standarder

Se alle produkter