Akustikk i musikklokaler

NS-ISO 23591 inneholder aktuelle krav til lydforhold for lokalene for musikkøving. NS 8178 er et nasjonalt supplement til den internasjonale standarden, og beskriver akustiske kriterier for saler som brukes til musikkframføring, som mindre kultursaler og flerbrukssaler.

Flere som spiller fiolin i et orkester
Foto: Unsplash

Et roms akustiske egenskaper er av avgjørende betydning for hvordan samspillet mellom rommet og musikkinstrumentet fungerer. Når rommets akustiske respons fungerer godt sammen med instrumentet, oppnås det gode forhold for både tilhører og musikkutøver.

Bruksområder

NS-ISO 23591 Akustiske kvalitetskriterier for rom og lokaler til musikkøving, definerer kriterier til musikkøverom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler, og kan brukes til vurdering av egnethet av både nye og eksisterende bygg/rom og lokaler til en musikkform. Standarden kan brukes til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, og vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

NS 8178 Akustiske kvalitetskriterier for saler for musikkframføring, fastsetter differensierte kriterier for lydforhold og egenskaper for saler for musikkframføring med volum opptil 6500 m3. Standarden kan bl.a. brukes i forbindelse med anskaffelser, avtaleinngåelser, planlegging, bygging, leie og bruk av framføringssaler.

NS 8178 henviser til NS-ISO 23591 og beskriver krav til framføringssaler som ikke er inkludert i den internasjonale standarden.

Norsk Standard for musikkøverom ble til en Internasjonal standard

NS 8178:2014 var oversatt til engelsk og var en populær standard internasjonalt. Med bakgrunn i den store interessen internasjonalt foreslo Standard Norge, etter initiativ fra Norsk Musikkråd og i samråd med komiteen for akustikk, at NS 8178 burde gjøres til en internasjonal standard. I november 2018 ble en internasjonal arbeidsgruppe opprettet med 28 representanter fra 12 land.

Forslaget til ISO-standarden var på høring hos medlemslandene og responsen var overveldende positiv. Den nye standarden ble utgitt i september 2021, ett år tidligere enn først planlagt. NS-ISO 23591:2021 erstattet dermed NS 8178:2014.

Leder for Akershus Musikkråd, Jon G. Olsen, ledet den internasjonale arbeidsgruppen og Standard Norge hadde sekretariatsfunksjonen.

Ny utgave av NS 8178

Etter at NS 8178 ble erstattet av NS-ISO 23591 i 2022, ble det startet et arbeid med å revidere NS 8178. I 2023 ble ny utgave av standarden publisert og er et nasjonalt supplement til den internasjonale standarden. 

De viktigste endringene i forhold til 2014-utgaven av NS 8178, er at 2023-utgaven inneholder kun kriterier for framføringssaler under 6500 m3, og for flerbrukssaler der det er musikkframføring. Når det gjelder kriterier for musikkøverom, vises det til NS-ISO 23591:2021.

2023-utgaven av NS 8178 inneholder en utvidet beskrivelse av sceneområdet og tilhørerområdet. Standarden beskriver også bruk av aktivt akustisk system (AAS) og hvordan det håndteres med tanke på bl.a. etterklang og bakgrunnsstøy.

I tillegg inneholder NS 8178 krav til støy fra tekniske installasjoner etter bygningsteknisk forskrift, grenseverdier for tekniske installasjoner og utstyr som brukes under konserter. Slik virksomhetsstøy inngår ikke i byggteknisk forskrift, men er likevel forstyrrende og plagsom under fremføringer og konserter. Det er derfor ønskelig å stille krav til slike installasjoner og utstyr.

Nyttige lenker (eksterne sider):

Relevante standarder

Se alle produkter

Se alle produkter