Lydklasser

NS 8175 angir grenseverdier for de fleste bygningene den byggtekniske forskriften gjelder for. Byggteknisk forskrift (TEK) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger.

NS 8175 angir grenseverdier for de fleste bygningene den byggtekniske forskriften gjelder for. Standarden inneholder fire lydklasser (A, B, C og D). Klasse C i 2012 utgaven er knyttet til TEK17. Utgaven fra 2012 ble oppdatert etter krav i ulike regelverk om universell utforming og tilgjengelighet for alle. Den ble også utgitt i engelskspråklig versjon i juni 2014.

2019-versjonen av standarden kan bli tilknyttet til TEK17 dersom myndighetene bestemmer det. Den reviderte standarden må gjennom en konsekvensanalyse ved Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og en godkjenningsprosess før den nye utgaven kan brukes i henhold til TEK17.

Innendørs grenseverdier

NS 8175 inneholder grenseverdier for boliger og ulike arbeids- og publikumsbygg som sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Grenseverdier for lydforhold i bygninger angis for:

  • luftlydisolasjon
  • trinnlydisolasjon
  • etterklangstid og akustisk absorpsjon mv.
  • støy fra tekniske installasjoner
  • støy fra utendørs kilder som transport, industri, skyting mv.

Grenseverdiene i standarden skiller mellom støy fra tekniske installasjoner og annen miljøstøy. Grenseverdier for støy fra tekniske installasjoner gjelder for alle typer boliger, også eneboliger.

Grenseverdier for boliger er utvidet til å gjelde i bassen, det vil si lave frekvenser ned til 50 Hz inngår i utgaven fra 2019.

Utendørs grenseverdier for støy

Utendørs grenseverdier for støy ble mye diskutert i arbeidet med 2019-utgaven og relasjon til T-1442 som angir retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Bransjen meldte om problemer med å overholde grensene på oppholdsarealer ved bygninger, særlig utenfor vinduer i byområder. I 2019-utgaven er grenseverdiene for støy utenfor vinduer gitt til minst ett soverom i boligen fordi TEK17 krever at minst ett av soverommene skal ha vinduer med lufting. Det forutsettes at grenser for utendørs arealer og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i T-1442 ivaretas ved arealplanlegging i reguleringsplaner og -bestemmelser.

Dette er en endring i forhold til 2012-utgaven der utendørs grenseverdier i klasse C er relatert til gul sone i retningslinjer for arealplanlegging (T-1442). Grenseverdiene for sykehus og pleieinstitusjoner var også noe strengere. Dette er nå likt. Utendørs forhold er også pålagt universelt utformet etter regelverk på området.

Akustikk for universell utforming

På grunn av krav til tilgjengelighet for alle og krav om universell utforming i TEK10 ble revisjonen av utgaven som kom ut i 2012 utført spesielt med tanke på romakustiske forhold, støynivå i bygninger og behov for lydoverføringsanlegg i ulike rom og arealer. Forskriften krever tilgjengelighet for flest mulig, spesielt for byggverk for publikum og for arbeidsbygninger. Det gjelder bygningstyper som ikke var inkludert i NS 8175 tidligere. Slike krav er videreført og justert i utgaven fra 2019. Det ble da også innført noen flere kriterier for restauranter, spisesteder o.l.

Akustiske kriterier er spesielt viktige for syns- og hørselshemmede for å kunne fungere i ulike fasiliteter. Under arbeidet med 2012-utgaven ble det derfor gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer av syns- og hørselshemmedes organisasjoner om opplevelse av lydforhold i ulike typer bygninger, rom og arealer. Det ble også spurt om bruken av lydtekniske hjelpemidler og hvilke typer støykilder som kan være problematiske. Dette ble gjort for å skaffe mer kunnskap om problematiske lydforhold for syns- og hørselshemmede, hvilke typer bygninger bør vektlegges og hvilke støykilder kan være årsak til vanskeligheter.

Aktuelle målestandarder

Det finnes flere relaterte målestandarder for støy fra tekniske installasjoner (NS 8172, NS-EN ISO 16032), veitrafikk (NS 8174), togtrafikk (NS 8177), skyting (NS-EN ISO 17201), flystøy (NS-ISO 20906), ulike utendørs kilder (NS-ISO 1996) og industri. Nasjonal standard for måling av støy fra togtrafikk (NS 8177) er publisert sammen med et regneark (excel) for beregning av måleusikkerhet.

Standarder for feltmåling av luftlyd- og trinnlydisolasjon i NS-EN ISO 140-serien er erstattet av NS-EN ISO 16283-serien (del 1, 2 og 3). Del 1 ble utgitt i 2014 og norsk oversettelse kom i mars 2015. Del 2 og 3 er også utgitt på norsk i 2018 og 2019.Vurderingsmetoder i NS-EN ISO 717-serien ble utgitt i reviderte utgaver i 2013. Disse ble utgitt på norsk i august 2016.

Målestandardene inneholder nødvendige kriterier for verifisering av grenseverdier etter aktuelt regelverk. Metodene i standardene kan brukes bl.a. for å kontrollere lydkrav etter byggteknisk forskrift (TEK17), planretningslinjer for behandling av støy i arealbruk (T-1442/2021) med tilhørende veiledning M-2061. Forskrift for støy fra industri (kap. 5) med tilhørende veiledning fra Miljødirektoratet, og forskrifter for miljørettet helsevern (inkl. veiledning) fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Internasjonalt arbeid

Norske eksperter deltar aktivt i ISO-arbeidet og revisjonen følges opp av komiteen for akustikk og andre interessenter.

Relevante standarder

Se alle produkter