Mål 10: Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.

Høyt utviklede samfunn trenger et komplekst kvalitets- og samsvarssystem for å sikre at markedet fungerer som det skal, at folks helse og sikkerhet ivaretas og at miljøet bevares. Dette systemet kalles gjerne en nasjonal kvalitetsinfrastruktur, et begrep som omfatter alle sider av måling, standardisering, testing, kvalitetsstyring, sertifisering og akkreditering som har betydning for samsvarsvurdering.

Mange utviklingsland har en svak nasjonal kvalitetsinfrastruktur, noe som kan være en betydelig hindring for integrasjon i regionale og globale markeder, og som dermed kan begrense mulighetene til handel og forbedring av offentlig velferd på viktige områder som helse, sikkerhet og miljøvern. ISO er opptatt av å bygge opp kapasiteten i utviklingsland på områder som strategi, teknisk og driftsmessig ekspertise og relasjoner til beslutningstakere, for på denne måten å styrke deltakelsen deres i internasjonalt standardiseringsarbeid.

Dette vil i sin tur bidra til å styrke den nasjonale kvalitetsinfrastrukturen og dermed redusere forskjellene internt i og mellom landene. I tillegg kan ISO-standardene i seg selv bidra til å redusere forskjellene siden de tjener som et felles språk som bidrar til å bryte ned handelshindringer, fremme innovasjon og gi likere forutsetninger for alle slags organisasjoner som vil konkurrere på nasjonale eller internasjonale markeder. Vi har også konkrete standarder som skal hjelpe organisasjonene å bidra direkte til å nå dette bærekraftsmålet.

ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar inneholder for eksempel retningslinjer for hvordan bedrifter og organisasjoner kan oppfylle samfunnsansvaret sitt, herunder prinsippene for ikke-diskriminering og like muligheter. Blant de viktigste sakene og spørsmålene som er definert i standarden, finner vi menneskerettigheter, praksis i arbeidslivet, miljø, hederlig virksomhet, forbrukerspørsmål og samfunnsengasjement.

ISO 45001, den internasjonale standarden for arbeidsmiljø er viktig for å skape et trygt arbeidsmiljø og gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

Universell utforming

Standardene for universell utforming kan hjelpe samfunn med å gi like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne. Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og spesiell utforming. Det finnes en rekke nasjonale og internasjonale standarder for universell utforming. NS 11001 er en standard i to deler for universell utforming av byggverk: Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger og Del 2: Boliger.

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Kontraktsstandarden NS 8435 skal sikre ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og leverandørene av tjenestene, og dermed bidra til at brukerne får den assistansen de har krav på.

Relevante fagområder

Universell utforming

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.