Arbeidsmiljø ledelsessystem – ISO 45001

ISO 45001 er en internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø.

Puslespill merket arbeidsmiljø, ansatte, helse og sikkerhet, risiko, hendelser, forbedring, lederskap

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen. ISO 45001 kan brukes av alle organisasjoner, uansett størrelse, type virksomhet eller hva organisasjonen jobber med. Standarden er utviklet for å kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser og er bygd opp etter tilsvarende struktur som andre ledelsessystemstandarder, f. eks. ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse).

Internasjonale krav til arbeidsmiljø

Standarden for arbeidsmiljø tar blant annet for seg følgende temaer:

  • identifisere interne og eksterne forhold som påvirker arbeids­miljøet
  • risikovurderinger
  • politikk og mål for arbeidsmiljø
  • bestemmelse av hvilke prosesser som er nødvendige i arbeids­miljøarbeidet og hvordan disse kan virke sammen
  • ressursbehov
  • planlegging og gjennomføring av tiltak, og evaluering av disse

Standarden vil også til å stille krav om kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljøarbeidet og forbedringsaktiviteter.

Kobling med andre ledelsessystemstandarder

Arbeidsmiljøstandarden baseres på den felles strukturen (High Level Structure, HLS) som ISO har vedtatt for alle ledelsessystemstandarder. HLS innebærer at alle slike systemstandarder skal ha en felles oppbygning (struktur), felles kjerneterminologi og definisjoner, i tillegg til at alle felles krav skal uttrykkes gjennom identiske tekstelementer. Dermed blir det enklere å bruke ISO 45001 sammen med standarder som ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO/IEC 27001 IT-sikkerhet.

Bred internasjonal interesse og deltakelse

80 av ISOs medlemsland har deltatt eller vært observatør i arbeidet med denne standarden. Det er etablert en avtale mellom ILO (den internasjonale arbeids­takerorganisasjonen) og ISO som regulerer ILOs rolle i dette arbeidet. For mange av de norske interessentene var det viktig å få en slik avtale på plass.

Norsk deltakelse i det internasjonale arbeidsmiljøarbeidet

Norge deltok med flere eksperter i den internasjonale standardise­ringskomiteen ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems, som utarbeidet standarden.

Standard Norge har en egen speilkomité for arbeidet, SN/K 551 Styrings­system for arbeidsmiljø. Speilkomiteen ledes er Berit Sørset fra Norsk Industri. Medlemmene kommer fra myndigheter, industri, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og konsulent- og sertifiseringsorganisasjoner.

Hva med sertifisering?

Sertifisering etter ISO 45001 er ikke et krav i standarden, men kan være et nyttig verktøy for å demonstrere at organisasjonen oppfyller kravene. 

Veiledning til ISO 45001

En veiledning utgitt av ISO er spesielt utviklet for å hjelpe små organisasjoner med implementeringen av ISO 45001. Utarbeidet av ekspertgruppen som utviklet standarden gir den en oversikt over kravene i ISO 45001 og skisserer måter små organisasjoner kan etablere ledelsessystemer for arbeidsmiljø på.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Lær hvordan du kan bruke ISO 45001 til praktisk ledelse av arbeidsmiljøet, noe som er viktig både for etterlevelse av lovverket, og for å skape en trivelig arbeidsplass. Du får også en innføring i hvordan bygge opp et praktisk styringssystem for arbeidsmiljø, metoder for risikoanalyse med mer.

Les mer og meld deg på