Kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – NS 8435

Standarden NS 8435 fordeler ansvar og skaper administrative forutsetninger for et godt samarbeid mellom kommunen og leverandøren av BPA-tjenester. Standarden legger til rette for forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får tjenesten, og har som mål å gi økt styring over egen hverdag.

BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp på, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og gis mulighet til å ta større ansvar for organisering og innhold i forhold til egne behov. NS 8435 Alminnelige kontraktsbestemmelser for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), sikrer ryddige kontraktsforhold mellom kommunene og at brukerne får den assistansen som de har krav på.

Innenfor de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem som skal hjelpe, hva vedkommende skal gjøre, og hvor og når hjelpen skal gis. Målet er at brukeren skal få et mer aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

Utarbeidet med bakgrunn i brukerbehov

På bakgrunn av flere henvendelser fra de som arbeider med dette feltet, tok Standard Norge initiativ våren 2010 til å utarbeide en standardkontrakt for BPA. Det ble opprettet en bredt sammensatt standardiseringskomité som fikk oppgaven med å lage et forslag til standard.

Kontraktsbestemmelser

Sammen med NS 8435 er det utgitt to blanketter som kan brukes ved kontraktsinngåelse. Standarden gir generelle kontraktsbestemmelser for BPA, og regulerer punkter om følgende forhold:

 • Kontraktsperiode
 • Kontraktsdokumenter
 • Samarbeid og lojalitet
 • Partenes representanter
 • Møter
 • Leverandørens ytelser
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Oppdragsgiverens (kommunens) medvirkning
 • Pris- og betalingsbetingelser
 • Mislighold av kontrakten
 • Tvisteløsning

Den ene blanketten, Blankett 8435 A, skal brukes som et kontraktsdokument direkte knyttet til standarden og er en avtale mellom kommunen og leverandøren. Den andre blanketten, Blankett 8435 B, har tre kontraktsparter der brukeren er en av partene i tillegg til kommunen og leverandøren.

Standarden og blankettene gir økt forutsigbarhet, fleksibilitet og frihet for den som får tjenesten.

Standarden er utarbeidet av komite SN/K 525 Brukerstyrt personlig assistanse, som har bestått av representanter for oppdragsgivere, leverandører, bransjeorganisasjoner, myndigheter, arbeidstagerorganisasjoner og forbrukere. Den var ny i 2011, og ble revidert i 2017. Endringene i standarden er i hovedsak mindre presiseringer og tekstlig klargjøring i enkelte bestemmelser.

Relevante standarder

Se alle produkter

Blanketter

Se alle produkter