Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

Internasjonale standarder støtter opp om en bærekraftig industrialisering med avtalte spesifikasjoner som oppfyller kravene til kvalitet, sikkerhet og bærekraft. 

Standardene dekker så godt som alle bransjer og gir investorer og forbrukere trygghet ved å skape et miljø der varer og tjenester kan blomstre. Standardene gir et felles språk og bryter dermed ned tekniske hindringer for internasjonal handel. Dette er ikke minst viktig for utviklingsland siden det gir dem bedre forutsetninger for å konkurrere på det globale markedet.

Det finnes også standarder som tilrettelegger for samarbeid og felles forretningspraksis. Som eksempel kan vi nevne ISO 44001 Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter — Krav og rammeverk, som utgjør en felles plattform som skal sikre maksimalt utbytte av samarbeid og hjelpe virksomheter med å etablere sunne forretningsforhold, både internt i - og mellom virksomhetene.

De internasjonale standardene utgjør en plattform som sikrer interoperabilitet, noe som igjen stimulerer til investeringer og fremmer innovasjon. Standarder for innovasjonsledelse gir et grundig utprøvd rammeverk som hjelper virksomheter med å realisere sitt innovasjonspotensial. Den internasjonale serien ISO 56000 hjelper virksomheter med å jobbe systematisk med ledelse av innovasjonsprosesser. Standardserien gjør tilgjengelig veiledning om etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for innovasjon.

Standarder er også viktige verktøy for å bygge robust og sikker infrastruktur. For eksempel finnes det over tusen standarder for byggebransjen som gir retningslinjer og spesifikasjoner for alt fra hva slags grunn et bygg kan stå på, til takkonstruksjonen. Disse inneholder ikke bare minstekrav til sikkerhet og ytelse, men også en rekke testmetoder for robusthet.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.