Samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter – ISO 44000

Økt konkurranseevne, større kjøpekraft, større effektivitet og mer innovative ideer er bare noen av fordelene med å samarbeide i næringslivet. Standardene i ISO 44000-serien hjelper alle private og offentlige organisasjoner uansett størrelse med å få mest mulig ut av å jobbe sammen.

Mennesker sitter i møte
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

ISO 44000-serien om ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter består av fire standarder: ISO/TR 44000 som omhandler tolv prinsipper for vellykket forretningssamarbeid, NS-ISO 44001 om krav og rammeverk, NS-ISO 44002 med retningslinjer for implementering av ISO 44001, og til slutt ISO 44003 med veiledning for mikro, små og mellomstore bedrifter om implementering av de grunnleggende prinsippene.

NS-ISO 44001 Krav og rammeverk

NS-ISO 44001 Ledelsessystemer for samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter – Krav og rammeverk utgjør en felles plattform som skal sikre maksimalt utbytte av samarbeid og hjelpe virksomheter med å etablere sunne forretningsforhold. Standarden angir krav til virkningsfull identifikasjon, utvikling og ledelse av forretningsmessige samarbeidsrelasjoner i eller mellom organisasjoner. Standarden gjelder for alle private og offentlige organisasjoner uansett størrelse, fra store multinasjonale selskaper og myndighetsorganer til ideelle organisasjoner og mikrobedrifter/små bedrifter.

NS-ISO 44001 kan brukes på flere forskjellige nivåer, for eksempel:

  • Som en enkeltstående anvendelse (inklusive i en driftsenhet, en driftsavdeling, et enkelt prosjekt eller et program, ved sammenslåinger og anskaffelser)
  • I en enkeltstående relasjon (inklusive i en-til-en-relasjoner, allianser og partnerskap, av bedriftens kunder og i et fellesforetak)
  • I flere identifiserte relasjoner (inklusive allianser mellom flere partnere, konsortier, fellesforetak, nettverk, utvidede foretaksordninger og leveransekjeder fra første til siste ledd)
  • Som fullstendig benyttet i hele organisasjonen for alle identifisert relasjonstyper

NS-ISO 44001 fastsatt som Norsk Standard og oversatt til norsk.

ISO/TR 44000 Prinsipper for vellykket forretningssamarbeid

ISO/TR 44000 Principles for successful collaborative business relationship management introduserer tolv prinsipper for samarbeidsforhold. NS-ISO 44001 og relaterte ISO-standarder for samarbeidende ledelse er basert på forståelse og anerkjennelse av disse prinsippene.

NS-ISO 44002 Retningslinjer for implementering av ISO 44001

NS-ISO 44002 Ledelsessystemer for forretningsmessige samarbeidsrelasjoner – Retningslinjer for implementering av ISO 44001 gir veiledning for effektiv implementering av ISO 44001 for å etablere og forbedre samarbeidsstyringssystemer i organisasjoner i alle størrelser. Standarden inneholder ingen tilleggskrav, men gir inngående kunnskap og forståelse om kravene i ISO 44001 og implementeringsprosessen.

Standarden forklarer hva som er hensikten med hvert krav i NS-ISO 44001, hvorfor hvert av dem er viktig, og anbefaler hvilke tilnærminger som kan benyttes for praktisk implementering av dem. Hvordan disse kravene skal oppnås, evalueres individuelt og anvendes i konteksten til hver enkelt organisasjon.

NS-ISO 44002 fastsatt som Norsk Standard og oversatt til norsk.

ISO 44003 Veiledning for mikro, små og mellomstore bedrifter

ISO 44003 Collaborative business relationship management – Guidelines for micro, small and medium-sized enterprises on the implementation of the fundamental principles tar sikte på å hjelpe mindre selskaper å høste like mange av fordelene med nye nettverk og partnerskap som de større. Dette inkluderer å dele risiko og ressurser, utnytte kunnskap og ekspertise, nå nye markeder og få tilgang til forskning og utvikling. Standarden gir veiledning om de tolv prinsippene for samarbeidende forretningsforhold som beskrevet i ISO/TR 44000. ISO 44003 dekker et bredt spekter av områder, inkludert forretningsmål, ledelse, styring og prosesser, risikostyring, måling og exit-strategier. Den gjelder for alle typer små bedrifter, uavhengig av sektor, driftsmiljø, sosial kapital og mål.

Standarder oversatt til norsk

Se alle produkter

ISO/TR 44000

Se alle produkter

ISO 44003

Se alle produkter