Internasjonale standarder for måling av smarte byer

Andelen folk som bor i byer øker. I 1950 bodde 751 millioner av verdens befolkning i byer. Nå er det langt over 4 milliarder som bor i byer, og i 2050 forventes andelen å være rundt 6,7 milliarder. Hvordan kan byene tilpasse seg og forberede seg for å sikre at de gir tilstrekkelige ressurser og en bærekraftig framtid for befolkningen? ISO-serien av internasjonale standarder for smarte og bærekraftige byer har som mål å hjelpe.

ISO 37100-serien utgjør en pakke av standarder som skal hjelpe samfunn med å vedta strategier for å bli mer bærekraftige og robuste.

Ledelsessystem for bærekraftig utvikling

NS-ISO 37101 Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning er standarden som beskriver hvordan man skal bygge opp et ledelsessystem. Dersom man bruker denne sammen med den tekniske rapporten SN-ISO/TR 37121 Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Oversikt over eksisterende retningslinjer og metoder for bærekraftig utvikling og robusthet i byer har man et godt utgangspunkt for arbeidet med planlegging og utvikling av byer og tettsteder. Rapporten inneholder blant annet et sett med eksempler på bærekraftige tiltak verden over.

Indikatorer på smarthet og bærekraftighet

For kunne måle og beskrive hvor smart eller bærekraftig en by eller et tettsted er, har ISO utviklet flere indikatorstandarder, nemlig ISO 37120, ISO 37122 og ISO 37123.

Standarden NS-ISO 37120, Bærekraftige byer og lokalsamfunn - Indikatorer for byers serviceytelse og livskvalitet skisserer viktige målinger for å evaluere byens tjenesteleveranse og livskvalitet.

ISO 37122 Bærekraftige byer og lokalsamfunn – Indikatorer for smarte byer gir et sett med indikatorer for å måle ytelsen på en rekke områder, slik at man kan sammenlikne seg med andre byer rundt om i verden og finne innovative løsninger på utfordringene man møter. Denne standarden definerer indikatorer så vel som metoder og praksis som kan bidra vesentlig med hensyn til både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

En annen standard i samme serie er ISO 37123 Bærekraftige byer og lokalsamfunn – Indikatorer for robuste byer som gir et sett med indikatorer knyttet til en bys beredskapsnivå. En bærekraftig by er en robust by som er i stand til å takle alle utfordringene i en verden i endring, samtidig som viktige funksjoner ivaretas. Med denne standarden kan man måle hvor god beredskapen er knyttet til for eksempel ekstreme hendelser (naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer), ødeleggelse av naturmiljøer eller økonomisk ustabilitet.

Muliggjør sammenlikning på tvers av byer og land

Sammen danner alle disse standardene et sett med metoder som gir en enhetlig tilnærming til hva som skal måles, og hvordan målingen skal utføres. De gjør det enkelt å sammenlikne graden av smarthet og bærekraft på tvers av byer og land.

Bidrar til FNs bærekraftsmål

Standardene gir også veiledning til byene og lokalsamfunnene om hvordan de kan vurdere prestasjonene sine opp mot FNs bærekraftsmål. Byer og lokalsamfunn som bruker ISO 37120, ISO 37122, og ISO 37123 sammen med ISO 37101 vil lettere kunne implementere smarte og bærekraftige byprosjekter på tvers av ulike ansvarsområder.

Standardene tilbyr effektive ledelsesmetoder og bygger på ny kunnskap og beste praksis. De skal bidra til å forbedre livskvaliteten til innbyggerne, nå miljømål og samtidig ivareta innovasjon og vekst.

Standardiseringsarbeidet

Standard Norge har etablert en norsk speilkomite SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn som deltar i det europeiske og internasjonale standardiseringsarbeidet på dette feltet. Ta kontakt med Hilde Aarefjord dersom du har et ønske om å delta.

ISO 37100-serien

Se alle produkter

Flere standarder i ISO 37100-serien

Se alle produkter