E-helse

Standardisering innenfor e-helse foregår både på europeisk, nasjonalt og globalt plan, og Standard Norge har en egen komité som ivaretar norske interesser når standarder for e-helse skal lages.

Helsearbeider sammen med en eldre dame
Foto: iStock

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN har deetablert komiteen TC 251 Health Informatics. I den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO heter komiteen TC 215 Health Informatics. Disse komiteene har et nært samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner som har aktiviteter innenfor standardisering. De er organisert i et "Joint Executive Council" (JEC) som i noen grad avtaler framdrift, arbeidsfordeling, tyngden på satsingen osv.

Ved siden av standardiseringskomiteene har flere europeiske prosjekter arbeidet med IKT-løsninger for helse-, sosial- og velferdsområdet. Til en viss grad er det slik at dette vil være i grenselandet mellom IKT, personidentifikasjon, personvern og sikkerhet.

Komplekse systemer

Størrelsen og kompleksiteten for helseinformatikksystemene som er i bruk i dag, fører til at mange allmenne problemstillinger fra andre standardiseringskomiteer tas inn i helsesektoren.

Problemstillingene er for eksempel knyttet til virksomhetsarkitektur, sikkerhet, sosiale medier, nettskyanvendelser, åpen tjenestearkitektur og utlisensiering.

ISO 12967-serien

Se alle produkter

ISO 11073-serien

Se alle produkter

ISO 13606-serien

Se alle produkter

ISO 12052

Se alle produkter