Internasjonalt pasientsammendrag (IPS) – Et rammeverk for deling av pasientinformasjon

Standarden NS-EN ISO 27269:2022 legger til rette for at pasientinformasjon skal kunne deles mellom helsevirksomheter og på tvers av landegrenser. Den gir et overordnet rammeverk for strukturering og utveksling av pasientopplysninger i Norge.

utsnitt av lege sykepleier på sykehus
Foto: AdobeStock

Standarden beskriver et ikke-uttømmende kjernesett av informasjonselementer:

  • Informasjon om pasienten (f.eks. navn, fødselsdato, kjønn)
  • Sammendrag av kliniske pasientdata (f.eks. allergier, implantater, nylige kirurgiske inngrep)
  • Informasjon om pasientens medisinbruk
  • Metadata om journalen

NS-EN ISO 27269 er spesielt aktuell for offentlig forvaltning og myndigheter, programvareutviklere og leverandører av digitale tjenester, kommunale omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten.

Bakgrunn

Forgjengeren NS-EN 17269 Internasjonalt pasientsammendrag (IPS) ble fastsatt som europeisk standard i november 2019, og ble følgelig en standard som norsk sektor kunne bruke. International Patient Summary har fokus på innføring av standardiserte datasett for deling av helseopplysninger mellom land i Europa, men er også relevant for rammeverkbruk for strukturering og utveksling av pasientopplysninger i Norge.

Standarden er et samarbeid mellom internasjonale standardiseringsorganisasjoner i Joint Initiative Council for Global Health Informatics Standardization. Blant andre er ISO, HL7 Int., SNOMED Int, IHE og GS1 engasjert i arbeider med å utvikle utfyllende implementasjonsguider, terminologi og kodeverk med utgangspunkt i NS-EN ISO 27269.

En oppdatert utgave av NS-EN 17269, NS-EN ISO 27269, ble lansert i 2022.

Veileder

Direktoratet for e-helse, som deltar i standardiseringsarbeid både nasjonalt og internasjonalt, anbefaler bruk av standarden for International Patient Summary (IPS). De har gitt en veileder for NS-EN ISO 27269.

 

Relevante standarder

Se alle produkter