Forbrukerinteresser i standardisering

Dette er en side som skal bidra til å sikre forbrukerinteresser i standardisering. Her finner du informasjon om forbrukerrelevante standardiseringsaktiviteter som foregår både på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå.

Standarder har betydning for forbrukere fordi de sikrer at kvaliteten på byggmesterens arbeid er i samsvar med spesifikasjoner, at uteområder og utstyr på lekeplassen er trygge, at betalingskortet fungerer, at maskinvaren er kompatibel og effektiv i bruk. Standarder gir også forbrukerne viktige opplysninger om varer og tjenester, slik at den enkelte kan gjøre informerte valg.

Standard Norge jobber, gjennom vårt fagråd for forbrukersaker, for å sikre at forbrukerinteresser vektlegges ved utforming av standarder slik at de har aksept og legitimitet i samfunnet.

Følgende områder er prioritert:

  • Helse
  • Universell utforming
  • IKT og personvern
  • Tjenester og handel
  • Miljø og samfunnsansvar
  • Informasjon og merking

Relevante komiteer

Her finner du en oversikt over komiteer som jobber med standardisering innenfor forbrukerrelaterte områder.

Standarder og lovgivning

Det er viktig for forbrukerne å forholde seg til standarder siden de på mange områder erstatter en del av lovverket. Det å følge en standard kan være en måte å tilfredsstille kravene som stilles i lover og forskrifter på, og særlig innenfor bygg- og anleggsområdet og landbrukssektoren vises det til Norsk Standard.

På europeisk plan er det tilsvarende. Europeiske standarder utarbeides på basis av mandater fra EU/EFTA, og grunnleggende krav til helse, miljø og sikkerhet for produkter fastsettes i rammedirektivene fra EU/EFTA. Standardene skal inneholde krav til alle tekniske egenskaper som er nødvendige for å oppfylle de grunnleggende kravene i direktivene. Europeiske standarder blir på denne måten et viktig supplement til felles europeisk lovgivning, og europeiske standarder blir fastsatt som Norsk Standard når de publiseres.

Vil du bidra?

Hvis du har lyst til å delta i standardiseringsarbeid for å bidra til forbrukerbeskyttelse og å øke forbrukertilliten til varer og tjenester, ta kontakt med Standard Norge.

Kontaktpersoner

Fagråd for forbrukersaker

Fagrådet for forbrukersaker i Standard Norge skal være rådgiver for Forbrukersekretariatet i Standard Norge og være en styringsgruppe for prosjektet. Fagrådet skal blant annet jobbe for at det deltar norske forbrukerrepresentanter i alle relevante nasjonale komiteer innenfor prioriterte områder.

Les mer om Fagrådet