Reisestøtteordning for forbrukerrepresentanter

Forbrukerne representerer en viktig interessent for Standard Norge. Engasjement og deltakelse i standardiseringsarbeidet er avgjørende for å utvikle gode standarder med aksept og legitimitet i samfunnet. For å stimulere til økt deltakelse i standardiseringsprosjekter, er det etablert en reisestøtteordning for forbrukerrepresentanter.

Ordningen kompå plass i 2008 etter bevilgning fra Barne- og familiedepartementet som også gir rammen for den årlige reisestøtten. Ordningen administreres av forbrukersekretariatet i Standard Norge.

Hvem kan søke?

Som forbrukerrepresentant menes personer som representerer norske non-profitt organisasjoner eller andre som, etter vurdering, anses egnet til å fremme forbrukerhensyn. Andre kan tildeles støtte etter vurdering i fagrådet. Tilsynsmyndigheter, departementer osv. omfattes ikke av ordningen.

Forbrukerrepresentanter kan søke om reisestøtte i forbindelse med deltakelse i standardiseringsprosjekter og -møter. Søknaden behandles av forbrukersekretariatet og vurderes opp mot gitte kriterier. Forbrukersekretariatet er gitt fullmakt til å innvilge og å avslå søknader. Ved tvil, legges saken fram for fagrådet til uttalelse.

Øvrige kriterier for tildeling av reisestøtte

Reisestøtte gis for deltakelse i nasjonale, europeiske eller globale standardiseringsprosjekter. Prosjektene skal være innenfor de prioriterte områdene gitt av Standard Norges fagråd for forbrukersaker.

Det kan innvilges inntil 100 prosent dekning av reisekostnader. Ordningen skal dekke utgifter til reise og opphold etter statens reiseregulativ. Det gis ikke godtgjørelse for medgått arbeidstid. Det er en betingelse for tildeling av reisestøtte at det leveres skriftlig rapport innen 2 uker etter at reisen eller møtet er avsluttet.

Begrunnet søknad må sendes i god tid før et møte og fortrinnsvis tidligst mulig i budsjettåret (dvs. kalenderåret). Søknader sendes Forbrukersekretariatet i Standard Norge per e-post til prosjektleder Marthe Hagberg eller brev til Standard Norge, Postboks 242, 1326 Lysaker.