Internasjonale organisasjoner

Det finnes flere internasjonale organisasjoner som arbeider for og med standardisering for forbrukere, brukere og arbeidstakere.

Hender med påtegnet verdenskart
Foto: Pixabay

ISO COPOLCO

ISO har en egen forbrukerpolitisk komité, COPOLCO, hvor Standard Norge er medlem. ISO COPOLCO har arbeidsprogram og årlige møter og bidrar til utarbeidelse av egne forbrukerrettede standarder/standardprodukter, i tillegg til at de gir innspill og uttalelser.

Mer informasjon om ISO COPOLCO finnes på ISOs hjemmeside.

ANEC

European Association for the Co-ordination of Consumer Representation in Standardization (ANEC) er en europeisk sammenslutning som koordinerer forbrukerinteressene innenfor standardisering.

Organisasjonen ble etablert i 1995 for å gi forbrukere en mulighet til å kunne være med og påvirke prosessene med teknisk standardisering. ANEC representerer forbrukere fra alle EU- og EFTA-land. Forbrukerrådet er medlem av ANEC og er for tiden representert i styret i ANEC. Mer informasjon om ANEC finnes på nettstedet anec.eu.

ETUC

European Trade Union Confederation (ETUC) er en europeisk sammenslutning som koordinerer arbeidstakerinteressene innenfor standardisering. Mer informasjon finnes på nettstedet etuc.org.

ECOS

Environmental Coalitition on Standards (ECOS) er en europeisk sammenslutning som koordinerer miljøinteressene innenfor standardisering. Mer informasjon finnes på nettstedet ecostandard.org.

CI

Consumers International (CI) er en paraplyorganisasjon for over 200 forbrukergrupper og -organisasjoner i over 100 land. CI jobber for et mer rettferdig samfunn ved å forsvare alle forbrukeres rettigheter. CI påvirker organisasjoner som Verdens Helseorganisasjon, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling og Verdens handelsorganisasjon til å ivareta forbrukernes interesser i hele verden. De arbeider også for og deltar i standardiseringsarbeid innenfor prioriterte områder. CI er liaison til ISO/COPOLCO og deltar i styret og på årsmøtet.

Les mer om CI på deres nettside

CI har utgitt en egen guide for forbrukerrepresentanter i standardisering. Her kan du lese mer om hvorfor du som forbruker bør delta, Guide fra Consumers International

Consumer Safety Network

Consumer Safety Network (CSN) er en ekspertgruppe nedsatt og ledet av EU-kommisjonen, som et rådgivende organ i forbrukerpolitiske saker. Deltakerne er satt sammen av nasjonale eksperter fra administrasjonen til 28 medlemsland og EFTA/EØS-land med ekspertise i produktsikkerhet.

Les mer om CSN på deres nettside