Statsbygg sverger til BIM for å oppnå effektive byggeprosesser

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er et viktig verktøy for å koordinere byggeprosjekter på tvers av ulike fagområder. For at dette skal skje effektivt og uten misforståelser, er samfunnet avhengig av standarder for hvordan samarbeidet skal være.

Foto:

Statsbygg har krevd bruk og leveranse av BIM i alle prosjekter de siste ti årene. Etter en pågående pilot vil Statsbygg vurdere om de skal stille krav til og avtale informasjonsleveranser i henhold til NS-EN ISO 19650-2, standarden for hvordan aktører i byggeprosesser kan samhandle og hvordan informasjonsflyten skal være dem imellom. Denne standarden er essensiell innenfor bruken av BIM.

– BIM er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de forskjellige aktørene i et byggeprosjekt, som byggherre, arkitekter, rådgivere, entreprenør, elektrikere og rørleggere. BIM kan gi bedre overblikk over hele prosessen for hvordan et bygg planlegges, bygges og driftes, fra konseptfasen til bygget er helt ferdig, sier Steen Sunesen, sjefsarkitekt i Statsbygg. Han er også leder av standardiseringskomiteen SN/K 380 BIM-objekter for byggverk.

BIM-modeller er geometriske, digitale informasjonsmodeller som i Statsbygg-prosjekter utveksles mellom de ulike aktørene i prosjektene på åpne formater, slik at alle kan bruke modellene. Modellen klassifiserer også hva slags byggeelementer som settes inn, for eksempel om det er en vegg eller et vindu, og hvordan de ulike elementene er i relasjon til hverandre.

– Sammen med moderne metoder og digitale samhandlingsverktøy kan ulike fagområder jobbe parallelt og integrert i byggeprosesser, som gir bedre kvalitet i samhandling og sluttresultat, påpeker Sunesen.

Standarder sikrer effektivt samarbeid

Den standarden som Statsbygg og resten av bransjen bruker for utveksling av modeller er IFC-standarden, NS-EN ISO 16739-1, som er navet i det som kalles for «Åpen BIM». Statsbygg stiller dermed ikke krav til én spesifikk type prosjekteringsverktøy, men åpner for at alle som støtter IFC-formatet kan delta i arbeidet og dele informasjon på tvers av ulike verktøy og programvarer.

– I tillegg til de internasjonale standardene for generelle prinsipper, metode for å avtale leveranser, datamodell, leveranseprosess og dataterminologi, utvikler Standard Norge også en serie av BIM-standarder, NS 8360, som beskriver hvordan man jobber med BIM i prosjekter, forklarer Sunesen.

Det er Standard Norge som utvikler standardene gjennom arbeidet i nasjonale og internasjonale standardiseringskomiteer. BIM skal gjøre det lettere å koordinere arbeidet i byggeprosesser og sikre fri flyt av digital informasjon mellom fag, ulike aktører og ulike faser i prosessen.

– Byggenæringen er kjent for å være fragmentert, så BIM skal bidra til bedre kommunikasjon, færre feil, riktigere bruk av ressurser og reduserte kostnader. Standardene er viktige fordi det er mye som skal passe sammen i et byggeprosjekt og da trenger vi standardiserte modeller og terminologi som legger føringer for hvordan vi skal jobbe effektivt sammen, sier Sunesen.

Uten BIM går mye tid til å rette misforståelser

Sunesen forklarer at samhandlingen gjennom bruken av BIM sikrer at byggene kan bygges effektivt, budsjetter ikke overskrides og bestillere får de byggene de trenger. Med BIM får man til mye bedre samhandling og koordinering mellom fagene, noe som Sunesen mener bidrar til at det blir enklere å forstå de andre aktørenes fag og se prosjektet mer helhetlig. Det sørger også for bedre dokumentasjon på alt som blir gjort.

– Uten BIM bruker man mye tid på å rette opp i misforståelser. BIM gjør det også lettere for underleverandører å komme inn i et prosjekt, bruke modellen for å se hvordan bygget skal være, gjøre jobben og så gå ut av prosjektet igjen, kommenterer Sunesen.

Han beskriver utviklingsarbeidet med å digitalisere BAE-næringen som en pyramide som bygges stein for stein, der standardene må være på plass i bunn for å sikre et effektivt og hensiktsmessig samarbeid mellom aktørene.

(Publisert januar 2021)

Steen Sunesen

Fakta

Steen Sunesen er sjefsarkitekt i Statsbygg.

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. Røttene går helt tilbake til Eidsvoll og 1814, og Eidsvollsbygningen er en av de mange kjente eiendommene de forvalter. I alt har Statsbygg over 2300 bygninger i Norge og utlandet i porteføljen. De har 850 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Oslo og lokalkontorene i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø, og har et mål om å dyrke fram en mer klimavennlig, digital og seriøs byggebransje.

 

Bygging av Munch museet

Fakta: BIM og BIM-standarder

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er prosessene som bruker digitale informasjonsmodeller av byggverk som grunnlag for beslutninger. 

BIM brukes av de fleste fagområder og store aktører i bransjen. Norge er et av foregangslandene innenfor bruk av BIM på åpne formater. 

NS-EN ISO 19650-1 og -2 er standardene som setter rammen for hvordan aktører kan samhandle og hvordan informasjon kan flyte gjennom alle prosjektets faser. Dette gjør det lettere for norsk byggenæring å kommunisere og få internasjonal markedstilgang. Standardene er utviklet i ISO/TC 59/SC 13 som har norsk ledelse og sekretariat. 

Foto: Standard Norge