Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

FNs bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling er en viktig del av samfunnsansvaret, og i NS-ISO 26000 Samfunnsansvar fremheves betydningen av å styrke kvinners posisjon og sikre likestilling.

Denne standarden har som formål å fjerne skjevheter og fremme likestilling gjennom å anbefale en balansert fordeling av menn og kvinner i organisasjonenes ledelsesstrukturer og administrasjon. Den skal også sikre likebehandling av begge kjønn med hensyn til rekruttering, karrieremuligheter og lønninger og sikre at det tas like mye hensyn til menns og kvinners behov i bedrifters beslutninger og aktiviteter.

Mangfold bidrar til verdiskapning. Norsk Standard for mangfoldsledelse NS 11201 kan hjelpe ledere i alle typer virksomheter å rekruttere mennesker som er forskjellige, og dra nytte av mangfoldet i sin organisasjon.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.