Norsk Standard for mangfoldsledelse – NS 11201

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201) er et nyttig verktøy for alle virksomheter, store og små, på alle områder.

Hender fist bump
Foto: Unsplash

Standarden kan hjelpe deg og din virksomhet både med å rekruttere mangfoldig og dra nytte av potensialet som ligger i et mangfoldig team. At dine ansatte har forskjellig etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne osv, er ikke et problem som må løses, men en mulighet til økt verdiskapning gjennom bedre kundeforståelse, tilgang til nye markeder, økt effektivitet og lønnsomhet. Og du som leder, må ha kompetanse til å se ressursene i teamet ditt. Dette kan NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold hjelpe deg med.

Bevisste og ubevisste oppfatninger og graden av kunnskap om ulike grupper påvirker hvordan mangfold ledes. Denne standarden er et verktøy for å jobbe systematisk med mangfold i din virksomhet. Det handler blant annet om å bygge mangfoldskompetanse i ledelsen på alle nivåer, ha fleksibilitet og evne til å forstå ulike perspektiver, se sammenheng mellom mangfold og verdiskapning, bruke et språk som bygger felles identitet og fremmer gjensidig respekt, være bevisst egne og andres preferanser, handlemåter og kommunikasjonsformer, og ha kompetanse til å kunne bruke potensialet i mangfoldet i oppgaveløsning.

NS 11201 er utgitt på norsk og engelsk.

Ledelsessystemer

Standarden har samme struktur som andre standarder for ledelsessystemer og kan brukes sammen med dem, for eksempel NS-EN ISO 9001 (for kvalitet) og NS-ISO 45001 (for arbeidsmiljø).

Les mer om standarder for ledelsessystemer

Regjeringens integreringsstrategi

Da standarden var ny i 2018, ble den trukket fram i Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022 som verktøy for mangfoldsarbeid i virksomheter og «et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng». 

Veiledning til standarden

Det er også utarbeidet en veiledning til NS 11201 som et supplement til standarden. Veiledning følger standarden punkt for punkt.

Relevante standarder

Se alle produkter