Mål 2: Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig jordbruk.

FNs bærekraftsmål 2: Utrydde sult

Det finnes over 1600 internasjonale standarder for næringsmiddelproduksjon. Disse er utarbeidet for å skape trygghet rundt matvarene, forbedre metodene i landbruket og fremme bærekraftige og etiske innkjøp. De dekker også en rekke andre områder, som testing av næringsverdi og sikkerhet, kvalitet, emballasje og sporbarhet.

NS-EN ISO 22000-serien for næringsmiddeltrygghet er rettet spesielt mot matvaresektoren og hjelper organisasjoner med å kartlegge og kontrollere risiko knyttet til matvaresikkerhet. Beslektede standarder, som NS-ISO 26000 og NS-ISO 20400, skal bidra til sosialt ansvarlig atferd og etiske arbeidsforhold for landbruksarbeidere og bidra til etiske innkjøpsrutiner gjennom hele matvareproduksjonskjeden.

Relevante fagområder

FNs bærekraftsmål

Standarder er nyttige verktøy for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har laget en oversikt over standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.