Bærekraftige innkjøp

Den internasjonale standarden NS-ISO 20400 gjør bærekraftige valg til en naturlig del av innkjøpsprosedyren i hele organisasjonen. I tillegg til å styrke bedriftens omdømme, bidrar standarden til å nå FNs bærekraftsmål.

NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp viser hvordan en organisasjon skal integrere miljø- og sosiale hensyn i sin strategi og prosess. Standarden definerer også prinsippene for bærekraftige innkjøp, slik som kontroll, åpenhet, respekt for menneskerettigheter og etisk adferd.

Stille krav og gjøre bevisste og riktige valg

Bærekraftige innkjøp omfatter å møte virksomhetens (økonomiske) behov, og samtidig ta miljømessige og sosialt ansvar. Det innebærer at man forsikrer seg om at leverandører opptrer etisk, at produkter og tjenester er bærekraftige, og at avgjørelser vedrørende anskaffelser fokuserer på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. I siste instans oppmuntrer det kjøper og selger til å jobbe sammen, til det beste for alle.

Relevant for mange

Standarden er ikke kun relevant for innkjøpsavdelingen og toppledelsen, men også for interessenter som kommer i kontakt med innkjøpsprosessen, slik som leverandører, kontraktører, innkjøpere, lokale myndigheter og samfunnet generelt.

NS-ISO 20400 er den første internasjonale standard som tar sikte på å hjelpe organisasjoner med å utvikle og implementere bærekraftige prosedyrer og policy på dette området.

Standarden er oversatt og finnes dermed både på norsk og engelsk.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftige innkjøp er et viktig verktøy for å bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål. Det er 17 mål i alt, og NS-ISO 20400 vil hjelpe virksomheten din med målene for å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringene og ha ansvarlig forbruk og produksjon. Med dette bygges det også opp et godt omdømme for bedriften.

NS-ISO 20400

Se alle produkter