Avtale om abonnement på web for skoler

Avtale om leveranse og vedlikehold av produkter i elektronisk format for skoler inneholder følgende vedlegg:

1. Definisjoner og generelle avtalevilkår
2. Tjenesten Abonnement på web
3. Produktspesifikke betingelser
3.1 Betingelser for Abonnement på standarder
3.2 Betingelser for Abonnement på standardsamlinger
3.3 Betingelser for Abonnement på eBok
3.4 Betingelser for Abonnement på eBlanketter, som gjelder ved avtaleinngåelse
3.5 Betingelser for Abonnement på produkter fra Thomson Reuters
3.6 Betingelser for Abonnement på Service Dokumenter fra DNV
4. Totalt vederlag for avtalen
5. Sluttbrukerlisens
6. Tekniske spesifikasjoner

Vedlegg som avviker fra standard "Avtale om abonnement på web" er gjengitt i sin helhet under, mens vedlegg som er like for standard "Avtale om abonnement på web" og "Avtale om abonnement på web for skoler" er lenket til.

I tillegg til denne avtalen tilkommer evt. egne avtaler med underleverandører av standarder som underskrives separat.

Vedlegg 1: Definisjoner og generelle avtalevilkår

1.1 Definisjoner

Lisensierte produkter kan omfatte standarder, ebok, eblanketter, standardsamlinger og andre produkter fra ulike leverandører som Kjøper til en hver tid har i sitt Abonnement på web.

Abonnement på web er en tjeneste som tilrettelegges hos Standard Online og som gir elektronisk tilgang til de lisensierte produktene Kjøper ønsker tilgang til. Kjøper kan deretter logge seg på nettsiden standard.no med brukernavn og passord. Etter innlogging får man tilgang til abonnementet fra fanen “abonnement” i toppmenyen. Alternativt tilrettelegges abonnementet med en direkte IP-basert tilgang fra Kjøpers Intranett uten innlogging.

Opphavsrett innebærer enerett til å “råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk” – som det heter i åndsverkloven §2. Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk mv (åndsverkloven) av 1961-05-12. Se Lovdata. Standard Norge fastsetter Norsk Standard og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden. Når du kjøper en standard kjøper du et eksemplar av den, men du kjøper ikke rett til å kopiere den opp til kollegaer eller samarbeidspartnere. Trenger du flere eksemplarer må de kjøpes.

DRM (Digital Rights Management). Produkter som er lagret på eller distribuert via digitale medier er tilrettelagt med DRM. Dette for å administrere tilgangen til de opphavsrettsbeskyttede produktene og fordi DRM sikrer tilgang til det til en hver tid gyldige produkt. Det vil si at det legges begrensninger på lagring, kopiering av innhold og utskrift. Kjøper kan ikke lagre, videresende dokumentet eller kopiere innhold av et lisensiert produkt. For mer informasjon, se vedlegg 5 Sluttbrukerlisens og vedlegg 6 for teknisk spesifikasjon av systemene.

Beregning av tilgjengelighet. Tilgjengelighet = (Måleperiode – Nedetid x 100) / Måleperiode

Måleperiode er 3 måneder (kvartalsvis)

Nedetid er den tiden tjenesten ikke er tilgjengelig for Kjøper.

Samtidige brukere. Antall samtidige brukere er det antall ansatte som samtidig kan være innlogget på tjenesten.

Lokasjon: En fysisk adresse bedriften har tilhørighet på.

1.2 Leveransen omfang

Avtalen omfatter tilrettelegging og vedlikehold av lisensierte produkter i Abonnement på web med de begrensinger og vilkår som angitt nedenfor.

Ved avtaleinngåelsen oppgir Kjøper det antall ansatte i bedriften som skal kunne bruke tjenesten samtidig (samtidige brukere). Når tjenesten skal benyttes på flere lokasjoner innenfor et konsern må det være minst én bruker per lokasjon og minst en lokasjon per land.

Produktene er merket med beskyttet varemerke i henhold til Lov av 26. mars 2010 om beskyttelse av varemerker, og er vernet etter Lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk.

Produktene som er lagret på eller distribuert via digitale medier er tilrettelagt med DRM. De ulike lisensierte produktene har ulik funksjonalitet og gir ulike bruksrettigheter. Funksjonalitet og bruksrettigheter til lisensierte produkter som er omfattet av denne avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet er beskrevet i vedleggene angitt på avtalens forside. Vedleggene inneholder også informasjon om priser og betingelser som angår det lisensierte produktet. Avtalen innebærer rett til å ta i bruk andre lisensierte produkter til de til enhver tid gjeldende betingelser. Kjøper kan selv utvide innholdet i abonnementet i avtaleperioden og er selv ansvarlig for å sette seg inn i betingelser, funksjonalitet og bruksrettigheter. Når produktene legges til i abonnementet anses betingelsene for akseptert. Se de til en hver tid gyldige priser og betingelser.

Denne avtalen omfatter enten skoleabonnement eller undervisningsabonnement. Omfanget vil fremkomme i vedlegg 4.

1.3 Bakgrunn for avtalen

Formålet med avtalen er å tilgjengeliggjøre standarder for bruk i undervisningen for å fremme kunnskap om standarder og bruk av standarder.

1.3.1 Alternative abonnementskategorier for skoler

a) Undervisningsabonnement
Antall brukere (jfr. samtidige brukere) av abonnementet tilsvarer det antall personer som skal ha tilgang til abonnementet. Abonnementet har minimum 30 samtidige brukere, og inkluderer bruk for både lærere, administrativt personell og studenter. Skolen kan bruke abonnementet i undervisningen ved at hver student kan hente opp standarder fra bærbar eller stasjonær PC gjennom skolens LAN/WLAN. Når studentene slutter ved skolen har skolen ansvar for å påse at disse ikke lenger har elektronisk tilgang til Tjenesten. Skolen skal også påse at uvedkommende ikke får tilgangen til tjenesten. Ved opprettelse av URL-lenke kreves tilgang til skolens IP-adresse. Utskrifter er ikke inkludert i abonnementsprisen.

Rabatterte utskrifter kan kjøpes av lærere, administrativt personell og studenter/elever gjennom vår nettbutikk ved bruk av en rabattkode. Rabatten er 70 % av listepris dersom standarden skrives ut fra nettbutikken. Dersom det ønskes trykket og innbundet eksemplar sendt i posten, er rabatten 50 %. Gjelder kun norsk standard. I tillegg til skolerabatten ytes det følgende kvantumsrabatter:

  • 10 % kvantumsrabatt ved kjøp av 25-99 standarder.
  • 15 % kvantumsrabatt ved kjøp av over 100 standarder.

For å oppnå kvantumsrabatten må kjøper kontakte oss på salg@standard.no eller telefon 67 83 87 00.

b) Lærerabonnement
Abonnementet har minimum en 1-3 brukere lisens. Skolens ansatte gis tilgang til standardene og 3 personer kan ha tilgang samtidig. Læreren kan vise frem standardene via PC og projektor i timen.

Når læreren/administrativt ansatte slutter ved skolen har skolen ansvar for å påse at disse ikke lenger har elektronisk tilgang til Tjenesten. Skolen skal også påse at uvedkommende ikke får tilgangen til tjenesten. Ved opprettelse av URL-lenke kreves tilgang til skolens IP-adresse.
Utskrifter er ikke inkludert i abonnementsprisen.

1.4 Standard Onlines ytelser og plikter

Avtalen gir Kjøper rett til å benytte kolleksjon av produkter tilrettelagt i tjenesten.

Det gis tilgang til produktene via Kjøpers abonnementsside på standard.no. Tilgang til produktene vil skje ved brukernavn og passord eller via IP-verifisert URL-innlogging.

Produkter som blir trukket tilbake i løpet av et avtaleår vil som regel være tilgjengelig i tjenesten i en periode. Se vedlegg om produktspesifikke betingelser for konkret informasjon om det enkelte produkt. Dersom kjøper ønsker å abonnere videre på de tilbaketrukne produktene må dette avtales spesielt.

Standard Online skal sørge for at tjenesten er tilgjengelig for kunden minimum 97 % av tiden mellom klokken 0800 og 1600 på virkedager. Tjenesten vil normalt være tilgjengelig for Kjøper også i tiden 1600 til 0800, i helgene og på offentlige høytidsdager, men manglende tilgjengelighet anses ikke som avtalebrudd fra Standard Onlines side.

Faller tjenesten ut mellom 0800 og 1600 på virkedager betegnes dette som ukontrollert nedetid. Dersom ukontrollert nedetid i løpet av måleperioden overstiger 3 % har Kjøper krav på et forholdsmessig prisavslag på tjenesten. Slike krav må fremsettes samtidig med reklamasjonen, jmf. avtalens punkt 1.4. Prisavslaget vil bli beregnet ut fra driftstjenestens andel av det kvartalsvise vederlaget. Utover dette fraskriver Standard Online seg ethvert ansvar for ukontrollert nedetid.

Kontrollert nedetid vil forekomme. Fortrinnsvis vil dette skje lørdager og søndager. Kontrollert nedetid kan imidlertid også forkomme mellom 1600 og 0800 alle dager. Kontrollert nedetid vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget av tilgjengelighet. Kontrollert nedetid er den perioden Standard Online kan utføre planlagt vedlikehold og oppgradering. Dette kan medføre midlertidig redusert funksjonalitet for Kjøper, eventuelt at tjenesten gjøres utilgjengelig. Ved kontrollert nedetid vil Kjøper bli varslet senest 48 timer før vedlikeholdet/oppgraderingen av tjenesten gjennomføres.

1.5 Reklamasjon

Hvis Kjøper vil påberope seg mislighold må Kjøper uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig og senest umiddelbart etter måleperiodens utløp.

1.6 Kjøpers plikter

Kjøpers bruk av filene er avhengig av abonnementets omfang. Det finnes to alternativer:

  • Undervisningsabonnement
  • Lærerabonnement

Hvilket alternativ denne avtalen er omfattet av finnes i vedlegg 4.
Kjøpers bruk av produktene begrenses til bedriftens egen interne virksomhet og ansatte, herunder virksomhetens underavdelinger og avdelingskontorer tilknyttet kjøpers intranett. Enhver ekstern distribusjon er ikke tillatt. Etter oppstart av tjenesten supplerer Kjøper selv nye produkter i tjenesten via Standard Onlines nettbutikk i henhold til de til en hver tid gjeldende betingelser, se Priser og betingelser for abonnement på web.

Kjøper er kjent med at tjenesten kan ha innebygget tekniske sperrer eller sikkerhetssystemer for å lette Kjøpers oppfyllelse av avtalen, men at det likevel stilles særstilte krav til Kjøper for å forhindre misbruk, herunder uautorisert spredning, brudd på det opphavsrettslige beskyttelsesvern, feil antall samtidige brukere mv.

Brudd på disse plikter fra Kjøpers side anses som vesentlig mislighold som gir Standard Online rett til å heve kontrakten og til å kreve erstatning i forhold til verdien på tapt salg. Det samme gjelder ved betalingsmislighold. Standard Online kan stenge Kjøpers abonnementstilgang ved betalingsmislighold, normalt etter 1. gangs påminnelse eller når Kjøper til tross for skriftlig påtale benytter tjenesten på en måte som medfører skade eller ulempe for Standard Online eller tredjepart for eksempel ved å benytte tjenesten i strid med loven eller bestemmelser i denne avtalen.

Det vil ikke bli fratrekk på faktura for den perioden tjenesten er avstengt. Tjenesten vil bli gjenåpnet når faktura og evt. omkostninger er betalt.

1.7 Pris

Totalt vederlag, det vil si avtalt pris for denne avtalen på avtaleinngåelsestidspunktet, finnes i vedlegg 4.

1.8 Prisregulering

Vi tar forbehold om prisregulering som følge av normal prisstigning på standarder for øvrig og regulering av katalogpris, normalt i begynnelsen av hvert kalenderår.  Katalogprisene justeres basert på økning i konsumprisindeksen eller økning i pris på varer fra underleverandører. Vesentlig endring av innholdet i eller strukturen i en standard kan også medføre endringer i katalogprisene. Endring i avtalegrunnlaget som oppjustering av antall samtidige brukere eller økning av antall lisensierte produkter i løpet av avtaleperioden vil påvirke det totale vederlaget.

1.9 Fakturering, forfall og morarenter

Første fakturering foretas umiddelbart etter avtaleinngåelse og gjelder ut avtaleåret som er identisk med kalenderåret. Senere fakturering foretas årlig, normalt 1. tertial, og gjelder ut avtaleåret.

Dersom nye lisensierte produkter eller nye brukere legges til i løpet av avtaleåret sendes det umiddelbart tilleggsfaktura for tilleggsvederlaget ut avtaleåret.

Standard betalingsbetingelser er 20 dager. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinkelsesrenter. Dersom purring må foretas påløper det purregebyr.

1.10 Konfidensialitet

Konkurranserelatert informasjon som partene får tilgang til som følge av samarbeid skal behandles konfidensielt. Ved tvil om hvorvidt tilgjengelig informasjon bør behandles konfidensielt eller ikke, skal den andre part konsulteres for avklaring.

1.11 Overdragelse

Rettigheter eller forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten skriftlig samtykke fra Standard Online.

1.12 Avtalens varighet

Avtalen løper i 2 år i tillegg til det året avtalen inngås. Avtalen forlenges deretter automatisk for 1 år av gangen med mindre ingen av partene sier den opp innen 31. oktober i det siste avtaleåret.

Dersom Kjøper ønsker å ta ut noen av produktene som har ligget i tjenesten i minimum 3 år eller redusere antall brukere etter utløpet av treårsperioden, må dette avtales med Standard Online spesielt innen 31. oktober i det siste avtaleåret.

Produkter som har ligget i tjenesten i mindre enn 3 år når avtalen sies opp kan bli etterfakturert den prisen som ble betalt ved avtaleinngåelse pr. kvartal ganget med gjenstående kvartaler.

Spesielle betingelser vedrørende avtalens varighet og produkter i tjenesten knyttet til leveranse fra konkrete underleverandører reguleres i egne vedlegg.

1.13 Konflikter

Tvist om innholdet eller gjennomføringen av avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem kan hver av partene kreve saken avgjort ved ordinær rettergang med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Avtalt verneting er Asker & Bærum tingrett.

Vedlegg 2 - Tjenesten Abonnement på web

Tjenesten sikrer at oppdaterte og gyldige produkter alltid er tilgjengelige. Den gir også mulighet for å abonnere på tilbaketrukne standarder ved behov. Produktene som legges til i tjenesten er øyeblikkelig tilgjengelige når kjøpet er gjennomført. Kjøper velger selv mellom abonnement på emnekategorier (ICS), samlinger eller abonnement satt sammen av enkeltprodukter.  Vi kan tilby både online og offline løsning og mulighet for å abonnere på lenker til standardene som kan legges til i bedriftsinterne dokumenter.  Kjøpers administrator kan kategorisere standardene, samt utvide innholdet i tjenesten etter behov etter de til en hver tid gjeldende priser og betingelser.

2.1 Etablering og årlig vederlag for teknisk vedlikehold/support av Abonnement på web

Pris for etablering og årlig vederlag for teknisk vedlikehold/support fremkommer i vedlegg 4.

2.2 Totalt årlig vederlag

Det totale årlige vederlaget for Tjenesten inkl. lisensierte produkter er oppsummert i vedlegg 4.

2.3 Hjelp til tilrettelegging av standarder i tjenesten

Dersom det ønskes kan Standard Online ved oppstart tilrettelegge standarder i tjenesten, eventuelt også gjennomgå lister over tidligere kjøpte standarder for å tilrettelegge disse i tjenesten for kjøper. Dette avtales særskilt og prises etter avtale basert på den til en hver tid gjeldende timepriser.

2.4 Merverdiavgift

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Vedlegg 3.1 Betingelser for Abonnement på standarder

 

Vedlegg 3.2 - Betingelser for Abonnement på standardsamlinger

Standardsamlinger er ferdig sammensatte utvalg av viktige standarder innenfor spesifikke emner.

3.2.1 Utskrifter

Rabatterte utskrifter kan kjøpes av lærere, administrativt personell og studenter/elever gjennom vår nettbutikk ved bruk av en rabattkode. Rabatten er 70 % av listepris dersom standarden skrives ut fra nettbutikken. Dersom det ønskes trykket og innbundet eksemplar sendt i posten, er rabatten 50 %. Gjelder kun Norsk Standard.

3.2.2 Offlineløsning

Løsningen gir mulighet for lesetilgang til standardene i samlingen i abonnementet uten å være tilkoblet internett. Standardene i samlingen kan lagres lokalt hos den enkelte bruker. Filen termineres etter 30 dager for å sikre bruk av oppdaterte og gyldige standarder. Standarden i samlingen kan så lastes ned på nytt ved behov. Prisen på denne tjenesten er 10 % av den årlige abonnementsprisen. Velger Kjøper tjenesten Offlineløsning i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris.

3.2.3 Direktelenker

Kjøper kan abonnere på lenker til standarder i samlingen i sitt abonnement som kan brukes i Kjøpers interne dokumenter. Lenker som legges i slike dokumenter vil bringe brukerne direkte til standarden. Lenkene er statiske og egner seg i dokumenter som skal vise til en bestemt standard også for ettertiden. Velger Kjøper tjenesten Direktelenker i tillegg til abonnement på web vil det fremkomme i vedlegg 4 med pris.

Skal man lenke til den til en hver tid gyldige standard må man enten oppdatere lenker i interne dokumenter hver gang det kommer en revisjon eller bruke dynamiske lenker. Dynamiske lenker kan vi utvikle på forespørsel etter gjeldende timepris.

3.2.4 Abonnementspris for samlinger

Prisen på standardsamlinger generelt er dynamisk, dvs. at prisen endres når innholdet i samlingen endres. Abonnementspriser vil i avtaleåret baseres på gjeldende listepris for samlingen ved kjøp. Prisen baseres på antall samtidige brukere og forutsetter en avtaleperiode på 2 år etter avtaleinngåelsesåret. Påfølgende år beregnes prisen basert på gjeldende listepris for samlingen per 1. januar.

For NS 3420 samlingene betales en inngangspris basert på antall samtidige brukere og omfanget av samlingen. Påfølgende år betales en fast, årlig vedlikeholdspris.
Årlig abonnementspris for denne avtalen er spesifisert i vedlegg 4.

3.2.5 Prising av utgåtte samlinger i abonnement

Standarder som inngår i samlingen kan abonneres på separat, men samlingen som sådan kan ikke abonneres på som tilbaketrukket. For betingelser, se Priser og betingelser for abonnement på web, vedlegg 3.1.

Vedlegg 3.3 - Betingelser for Abonnement på eBok

 

Vedlegg 3.4 - Betingelser for Abonnement på eBlanketter

 

Vedlegg 3.5 - Betingelser for Abonnement på varekategorier fra Thomson Reuters

 

Vedlegg 3.6 - Betingelser for Abonnement på Service Dokumenter fra DNV

 

Vedlegg 4 - totalt vederlag for avtalen

 

Vedlegg 5 - Sluttbrukerlisens

 

Vedlegg 6: Tekniske spesifikasjoner og krav for tjenester levert av Standard Online AS.