Vedlegg 2 – Avtalens omfang og generelle avtalevilkår

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2023-10-19

2.1 Avtalens omfang ved avtaleinngåelse

Avtalen omfatter tilrettelegging og vedlikehold av Lisensierte produkter med de begrensinger og vilkår som framgår av Avtalen. De lisensierte produktene er merket med beskyttet varemerke i henhold til Lov av 26. mars 2010 om beskyttelse av varemerker, og er vernet etter Lov av 12. mai 1961 om opphavsrett til åndsverk. Dersom nye produkter legges til i abonnementet anses Standard Onlines gjeldende abonnementsbetingelser for akseptert.

Det gis tilgang til de Lisensierte produktene via egen abonnementsside på www.standard.no som Kjøper får tilgang til ved signering av Avtalen.

Denne Avtalen følger Standard Onlines betingelser slik disse lyder til enhver tid. Gjeldende produktpriser og betingelser finnes oppdatert på www.standard.no.

2.2 Standard Onlines ytelser og plikter

Standard Online sin løsning skal sørge for at tjenesten er tilgjengelig for Kjøper minimum 97 % av tiden.

Standard Online garanterer at Standard Online og Opphavsrettsinnehaveren, under forutsetning at ikke annet angis i eller på Produktet, kan lisensiere Produktet og all opphavsrett og utnyttelse av de varemerker som hører til Produktet. Denne garanti er den eneste garanti som gis for Produktet.

2.3 Reklamasjon

Hvis Kjøper vil påberope seg mislighold må Kjøper uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig.

2.4 Kjøpers plikter

Lov om opphavsrett gjelder (Copyright). Det er ikke anledning til uten skriftlig avtale om dette (f.eks. ved å ha opprettet en tilleggstjeneste for dette), å kopiere, skrive ut, gjengi hele eller deler av våre produkter verken for bruk internt (egen bedrift) eller for bruk/distribusjon eksternt (alle andre aktører).

Brudd på de plikter som framgår av ovennevnte punkt anses som vesentlig mislighold som gir Standard Online rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning og kreve erstatning i forhold til verdien på tapt salg. Tilsvarende hevings- og erstatningsrett gjelder ved betalingsmislighold. Standard Online kan også stenge Kjøpers abonnementstilgang når Kjøper til tross for skriftlig påtale benytter tjenesten på en måte som medfører skade eller ulempe for Standard Online eller tredjepart for eksempel ved å benytte tjenesten i strid med gjeldende lovgivning eller bestemmelser i denne avtalen.

Det vil ikke bli fratrekk på faktura for den perioden tjenesten er avstengt grunnet forhold på Kjøpers side. Standard Online kan også i slikt tilfelle fakturere Kjøper for resterende del av Lisensperioden og eventuell Abonnementsperiode utover Lisensperioden på de lisensierte produktene med tilhørende tjenester.

2.5 Konfidensialitet

Konkurranserelatert informasjon som partene får tilgang til som følge av samarbeid skal behandles konfidensielt. Ved tvil om hvorvidt tilgjengelig informasjon bør behandles konfidensielt eller ikke, skal den andre part konsulteres for avklaring.

2.6 Overdragelse

Kundens rettigheter eller forpliktelser etter avtalen kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten skriftlig samtykke fra Standard Online. Standard Onlines rettigheter og forpliktelser kan fritt overdras eller overføres til andre.

2.7 Avtalens varighet (Avtaleperiode)

Avtalen (Avtaleperioden) løper i to år i tillegg til det året avtalen inngås ref. punkt 1.1 Definisjoner. Avtalen forlenges deretter automatisk for ett år av gangen om ikke noen av partene sier opp Avtalen innen 31. oktober i utløpsåret.

Produkter som har vært inkludert i abonnementet i en kortere tid enn Lisensperioden f.eks. ved at de tas ut av et løpende abonnement eller at avtalen i sin helhet opphører, kan bli fakturert for den resterende delen av Lisensperioden. Fakturabeløpet vil i slikt tilfelle baseres på Avtalens totale omfang på det tidspunkt produktene tas ut av abonnementet ev. avtalen i sin helhet opphører. Standard Online må ha informasjon fra Kjøper om eventuelle endringer av abonnementsinnholdet for kommende år (også om endring av antall blanketter i abonnement) senest innen 31. oktober.

Standard Online kan ensidig si opp hele eller deler av Avtale på ethvert tidspunkt med 3 mnd. oppsigelsestid.

2.8. Erstatningsansvar

Standard Online, opphavsrettsinnehaveren og deres representanter, ("Erstatningsberettigede Parter") er ikke ansvarlige, og Kjøper plikter å holde samtlige Erstatningsberettigede Parter skadesløse, for samtlige krav og kostnader (inkludert kostnader til juridisk bistand) som kan henføres til person- eller saksskade, produktansvar, eller andre krav som baserer seg på Kjøpers, Kjøpers ansatte eller agenter sin anvendelse av Lisensierte produkter.

Under enhver omstendighet er Standard Onlines ansvar oppad begrenset til vederlaget Kjøper har betalt de siste seks (6) måneder før den ansvarsfremkallende hendelsen inntrådte.

2.9. Force majeure 

Dersom det inntreffer en situasjon som vil gjøre det vanskelig eller urimelig byrdefullt for en part å oppfylle sine forpliktelser under Avtalen, skal den berørte part være fritatt fra disse forpliktelsene så lenge situasjonen vedvarer, forutsatt at situasjonen anses som force majeure under norsk rett. Den berørte part skal uten ugrunnet opphold varsle den andre parten om forholdet, herunder hvilke forpliktelser som berøres og hvor lenge sitasjonen er forventet å vedvare.

2.10. Øvrige bestemmelser

Om en bestemmelse i Avtalen skulle erklæres ugyldig av noen grunn, skal Avtalen revideres kun i slikt omfang som er nødvendig for å gjøre Avtalen gyldig, og slik revisjon skal (i) ikke påvirke gyldigheten av den ugyldige delen i andre sammenhenger, eller (ii) påvirke øvrige deler av Avtalen.

2.11 Konflikter

Avtalt verneting er Oslo tingrett.