Vedlegg 1 – Definisjoner og generelle avtalevilkår

Dette vedlegget ble sist oppdatert 2021-06-01

1. Definisjoner

Lisensierte produkter kan omfatte standarder, eBok, eBlanketter, standardsamlinger og andre produkter fra ulike leverandører som Kjøper til enhver tid har i sin Avtale om Abonnement på web.

Lisensperiode (for lisensierte produkter): Resten av kalenderåret da produktet ble kjøpt + to påfølgende kalenderår.

Avtaleperiode (for Abonnement på web): Resten av kalenderåret da avtalen ble inngått + to påfølgende kalenderår, med tillegg av eventuell Lisensperiode for Lisensierte produkter kjøpt i løpet av Avtaleperioden.

Abonnement på web er en tjeneste som tilrettelegges hos Standard Online og som gir elektronisk lesetilgang til de lisensierte produktene.

Opphavsrett (copyright) innebærer råderett til åndsverket i samsvar med åndsverkloven §3. Standarder er litterære verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 2018-06-15. Standard Norge fastsetter Norsk Standard og Standard Online forvalter rettighetene både på opphavsmanns- og utgiversiden. Når du kjøper en standard eller et annet produkt, kjøper du et eksemplar av den. Du kjøper derimot ikke rett til å kopiere hele eller deler/enkeltelementer av standarden for verken eget eller noen andres bruk.Trenger du flere eksemplarer må de kjøpes.  

DRM (Digital Rights Management). Produkter som er lagret på eller distribuert via digitale medier er tilrettelagt med DRM.

Nedetid er den tiden tjenesten ikke er tilgjengelig for Kjøper.

Antall brukere. Antall brukere som kan logge seg på tjenesten.

Lokasjon: En fysisk adresse hvor tjenesten skal være tilgjengelig.