Transport

I Europa er veksten i transportsektoren dobbelt så stor som i økonomien for øvrig. Standardisering sikrer bedre utveksling av gods, personer og tjenester mellom landene, som igjen øker etterspørselen etter transporttjenester. På samme tid vil man med standardisering kunne fjerne hindringer mot fri flyt av varer og tjenester, og bidra til mer fokus på miljø og energieffektivitet på transportområdet.

Det foregår mange aktiviteter på internasjonalt plan som berører det norske transportmarkedet, og det er fullt mulig å påvirke utviklingen av standardene for norske aktører.
 
Standard Norge ønsker dialog med norske aktører innenfor transport og logistikk, herunder operatører, leverandører, brukere, myndigheter, forbrukere, produsenter og organi­sasjoner, som ønsker å bidra.
 
Standarder er viktige verktøy for et fungerende indre marked i Europa, der Norge er en viktig aktør. Europeisk standardisering bidrar til effektivisering av transportmarkedet og det Indre Marked gjennom felles krav og referanserammer.
 

Prioriterte områder innenfor transport

Logistikk og transporttjenester inkluderer alle de ulike operasjonene som er involvert i fri flyt av gods og passasjerer innenfor distribusjonskjeden. Dette omfatter aktiviteter som:
 
 • forberedelse, avsendelse, transport, behandling og sporing av gods
 • lagring
 • terminaler
 • levering/ankomst av gods og passasjerer nasjonalt og internasjonalt
 • kontroll og styring med operasjonene
Persontransport omfatter krav til transportmidler, av- og påstigning, passasjerrettigheter og sammenheng med infrastruktur.
 
Universell utforming omfatter krav til transporttjenester, utforming av transportmidler, grensesnitt til infrastruktur, krav til informasjon og annet.
 

Redusere klimagassutslipp

Stortingsmelding 21 om norsk klimapolitikk (fra 25. april 2012) fokuserer spesielt på å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Ifølge meldingen, har jordas klima endret seg merkbart i løpet av de siste drøyt hundre år. Utslipp fra transportsektoren, som omfatter landtransport, innenriks sjøfart og luftfart, fiskeri og ikke-veigående mobile kilder, utgjorde 32 prosent av Norges samlede klimagassutslipp i 2010.
 
Stortingsmelding 26 (Nasjonal transportplan 2014-2023) stadfester også at regjeringen vil utvikle transportsystemet slik at de miljøskadelige virkningene av transport blir begrenset og bidrar til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Spredt bosetting og lange avstander i Norge bidrar til at norsk næringsliv har høyere transport- og logistikkkostnader enn land vi konkurrer med. Det er derfor viktig å skape et effektivt transportsystem som kan redusere avstandskostnadene og dermed også konkurranseulempene for norsk næringsliv (jfr. Nasjonal transportplan 2014-2023, 1.3.5).
 

Norske behov må ivaretas 

Fordi dette er et interaktivt, internasjonalt marked, er det viktig at norske aktører sikrer at deres interesser blir ivaretatt. Ved å engasjere seg standardiseringsarbeid er det mulig å påvirke de reglene som fastsettes internasjonalt og som også norske aktører må følge. For det norske markedet er det viktig med standardisering for å effektivisere prosesser og sørger for at man bruker beste praksis. For Standard Norge er det viktig at eksperter innenfor området gir av sin erfaring og kommer med innspill bygget på egen ekspertise. Kun på den måten kan framtidige standarder bli best mulig tilpasset nor­ske behov og interesser.
 
Det finnes allerede europeiske standarder som omhandler felles kvalitetskrav for persontransport og vare/godstransport (NS-EN 12798:2007 og NS-EN 15140:2006) og for urban logistikk og logistikk av persontransport (NS-EN 13816:2002 og NS-EN 14892:2005).
 

Nasjonale prosjekter

Standard Norges komité SN/K 161 Transporttjenester ble opprettet i 2013. Denne komitéen skal fungere som en speilkomité for den europeiske standardiseringskomitéen innenfor transporttjenester, CEN/TC 320. En standard for trafikksikkerhet, NS-EN ISO 39001 ble lansert i 2013. Vi har også en aktiv komité på området jernbane (SN/K 184), effektivisering av persontransport (SN/K 560) og veitrafikksikkerhet (SN/K 528).

Komiteer

Kontaktpersoner

 • Emanuela Rokke

  Emanuela Rokke

  Leder markedsutvikling, Team samferdsel, logistikk og digitalisering 994 98 028
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00