ISO 14001 Miljøledelse

ISO 14001 er den internasjonale standarden for miljøledelse. Den reviderte utgaven fra 2015 har oppdaterte krav og bedre harmonisering med andre ledelses- og styringssystemstandarder.

Puslespill merket miljø, risiko, ledelse, forbedring, strategi, miljøprestasjon

Standarden for miljøledelse, ISO 14001, ble utviklet på 1990-tallet og revidert første gang i 2004 for å fungere bedre sammen med standarden for kvalitetsstyring, ISO 9001.

Eksisterende standarder blir vanligvis vurdert hvert femte år, for å sikre at de alltid er relevante. Siste gjennomgang av ISO 14001 viste at det var behov for en revidering, blant annet fordi det har vært en betydelig utvikling innenfor både teknologi og næringspraksis siden forrige revisjon. I tillegg opplevde mange bedrifter utfordringer i forbindelse med implementering av flere standarder for styrings- og ledelsessystemer samtidig, og det var derfor behov for en harmonisering av standardenes oppbygging og struktur.

Revisjonen i 2015 innebærer betydelige forenklinger for organisasjoner som benytter seg av begge standardene.

ISO 14001 benytter PUKK-metodikk (planlegg-utfør-kontroller-korriger, også kjent som PDCA Plan-Do-Check-Act). Dette representerer et prinsipp som følges i alle styrings- og ledelsessystemene, inkludert ISO 9001.

I miljøsammenheng fungerer PUKK som følger:

 • Planlegg
  Gjennomfør en miljøevaluering og avdekk hva som berører din organisasjon. Definer hvilke målsettinger, målområder og aktivitetsplaner som vil forbedre organisasjonens miljøresultater og samkjør dette med organisasjonens policy.
 • Utfør
  Implementer miljøstyring i organisasjonen.
 • Kontroller
  Overvåk og mål prosesser og aktiviteter opp mot organisasjonens mål og rapporter resultatene.
 • Korriger
  Gjennomfør de aktivitetene som er nødvendige for å forbedre miljøprestasjonene på løpende basis.

Hvem har fordel av ISO 14001?

ISO 14001 er utformet for å kunne implementeres i enhver organisasjon, uavhengig av størrelse, virksomhetstype, eierform eller antall lokaliteter en opererer på. Standarden bidrar med systemer for å redusere organisasjonens negative effekt på miljøet. Dette omfatter energiforbruk, håndtering av avfall, etterlevelse av miljøkrav og reguleringer, leverandørkrav og ressursplanlegging. Den er med andre ord relevant for enhver offentlig, privat eller ideell organisasjon som ønsker å redusere utslipp og energiforbruk, eller på andre måter ønsker å opptre mer miljøvennlig.

Så snart ISO 14001 er implementert og integrert i organisasjonen, kan organisasjonen se fram til et generelt løft i form av bedre resultater, omdømme, tilgang til et bredere marked og mulighet for produktdifferensiering. Dette vil være et effektivt system for kontroll med miljøpåvirkningen og på den måten føre til redusert risiko for miljøovertredelse og eventuelle straffegebyrer. Alt i alt vil dette bidra til et positivt utslag på bunnlinjen.

Betydning for organisasjonen

Mange virksomheter har behov for miljøstyringssystemer som kan inngå som en del av organisasjonens policy for bærekraft og samfunnsansvar. Dette er systemer som bidrar til organisasjonens forståelse for og evne til å opprettholde en optimal miljøprofil, både i forhold til lover og regler og med hensyn til eksterne krav og forventninger.

Et effektivt miljøstyringssystem integrert i organisasjonens overordnede målsettinger bidrar til intern og ekstern styring av både direkte og indirekte miljøpåvirkning. Gjennom å redusere negativ miljøpåvirkning og etablere en mer bærekraftig organisasjonsmodell, kan organisasjonen både spare kostnader og energi, og samtidig ivareta miljøet for framtidige generasjoner.

ISO 14001 setter organisasjonen bedre i stand til å drive i tråd med lover og forskrifter, og dermed unngå gebyrer og kostnader i forbindelse med ureglementert miljøaktivitet.

Den nye utgaven av standarden vil hjelpe organisasjonen til å etablere en policy som ivaretar miljøet innenfor de områdene som berører organisasjonens virksomhet. Dette vil styrke organisasjonens engasjement for en bærekraftig utvikling og ressursbruk, og omtanke for klimaendringer og økosystemer.

Standarden vil også omfatte miljøspørsmål, miljøidentitet og prosesser sett fra et livssyklusperspektiv. Dette innebærer at organisasjonen inkluderer områder som ligger utenfor organisasjonens direkte kontroll i sine vurderinger.

Framtidige miljømålsettinger vil omfatte både interne og eksterne faktorer, og disse må knyttes til ett eller flere resultatmål. Disse målsettingene integreres i organisasjonens øvrige prosesser.

ISO 14001 legger til rette for planlegging og kontroll av verdikjeder gjennom en ny metode for å håndtere eller påvirke prosessene. Dette inkluderer alle tredjeparts- eller leverandørprosesser som transport, pakking, distribusjon og anskaffelse av varer og tjenester.

Organisasjonen vil kunne samle inn og dokumentere hvordan forbruk (og avfallshåndtering) av produktene påvirker miljøet. Organisasjonen dokumenterer så at den opererer i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Gjennomgang av de viktigste endringene i 2015-utgaven

2015-utgaven av ISO 14001 er omstrukturert i tråd med Anneks SL - den nye grunnstrukturen for samtlige av standardene for styrings- og ledelsessystemer. Dette gir de ulike styrings- og ledelsessystemene samme kapittelinndeling og samsvar i språk og terminologi på tvers av fagområder.

Dette vil gjøre det langt enklere for organisasjoner å inkorporere miljøstyringssystemet i organisasjonens kjernevirksomhet og vil medføre sterkere forpliktelse fra toppledelsen. Det kan være verdt å merke seg følgende viktige endringer:

Kapittel 4: Organisasjonens kontekst (eksterne og interne forhold). Dette er et helt nytt kapittel som gir organisasjonen strategisk forståelse for håndtering av eget miljøansvar. Dette kan for eksempel være klimapåvirkning, ressurstilgang, samfunnsendringer og finansiell og teknologisk utvikling.

Kapittel 5: Lederskap, er utvidet for å sikre økt engasjement, ansvarliggjøring, aktiv støtte og oppfølging fra toppledelsen. Ledelsens engasjement utgjør en kritisk suksessfaktor for miljøstyringssystemets resultatoppnåelse, og den delegerer derfor direkte eller indirekte konkrete ansvarsområder. Disse endringene styrker miljøprofilen og sørger for at miljøstyringssystemet inngår i toppledelsens arbeid på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå.

Kapittel 6: Planlegging, dekker planlegging og preventiv aktivitet mer presist enn foregående utgave. Kapitlet berører særlig økt miljøbevissthet og kompetanse, risikovurderinger og miljøaspekter.

Kapittel 7: Støtte, er blitt noe mer normativt og gjør det enklere å implementere standarden gjennomgående i hele organisasjonen. Dette berører blant annet kravene til kommunikasjon (tidligere «framtidige utfordringer») og målet er at denne er mer åpen, hensiktsmessig og pålitelig. Kapitlet skiller mellom intern og ekstern kommunikasjon og krever større grad av detaljering i forbindelse med ekstern rapportering.

Kapittel 8: Drift, legger nå større vekt på hvordan verdikjeden påvirker miljøstyringen. Det tar også for seg organisasjonens endringskontroll og kontroll med tredjepartsleverandører.

Kapittel 9: Evaluering av prestasjon, er et nytt kapittel som samler en rekke foregående kapitler, inkludert overvåking, måling og ledelsesevaluering. Dette hjelper organisasjonen med innsamling av relevant data og mulighet for å synligjøre i hvilken grad miljøstyringssystemet når organisasjonens mål.

Kapittel 10: Forbedringer, legger til rette for en mer strukturert tilnærming. Selv om standarden opprettholder prinsippet om avvik og korrigeringstiltak, er den nye utgaven mer detaljert i hensynet til avvik og de nødvendige følgene av disse.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ISO 14001 Miljøledelse

Kurset gir en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av aktivitetene som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til ISO 14001.

Les mer og meld deg på