Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) handler om å få datamaskiner til å utføre oppgaver som tradisjonelt har krevd menneskelig intelligens. I tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets ønsker deltar Standard Norge aktivt i det internasjonale standardiseringsarbeidet innen dette feltet som er i sterk vekst.

Foreløpig har kunstig intelligens vært forbeholdt verdens IT-giganter, men på sikt vil KI bli mer utbredt og en del av hverdagen – på godt og ondt. Samtidig som KI vil effektivisere mange deler av samfunnet, er det forventet at datainnsamling av privatinformasjon vil øke og utnyttes kommersielt i større grad enn i dag.

Regjeringen satser på kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan gi Norge helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlig tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Men teknologien innebærer også utfordringer, særlig knyttet til etikk og personvern.

Regjeringen la frem nasjonal strategi for kunstig intelligens i januar i 2020. Strategien handler om blant annet handle om hvordan Norge skal satse på dette området, og hvordan dette skal forankres i utdanning, forskning og innovasjon.

Regjeringen ønsker å bidra i arbeidet med å fremme internasjonale standarder for KI, særlig med tanke for å stimulere SMB’er til å delta i arbeidet. Her ligger det gode muligheter for verdiskaping både med tanke på utvikling og bruk av KI.

Regjeringen har som mål at Norge skal utnytte den kommersielle kraften som kunstig intelligens representerer. Noen land er opptatt av at KI bør reguleres, og det kan være ett av flere virkemidler. Det kan også standardisering være, som i stor grad kan bidra til enklere innsamling og tilgjengeliggjøring av data.

Internasjonal standardisering innenfor kunstig intelligens

KI utvikler seg veldig raskt og det legges opp til at den internasjonale standardiseringskomiteen for KI, ISO/IEC SC 42 Artificial Intelligence, vil utvikle mange nye standarder. Det er viktig at Norge deltar og påvirker denne utviklingen i tråd med norske behov og interesser.

Det er knyttet store forventinger til at internasjonale standarder vil legge grunnen for at KI-adopsjon ikke bare vil lykkes, men er en av de store teknologiskiftene som vil forandre hvordan vi lever og jobber. Det er derfor tid for å avklare om og i tilfellet hvordan Norge og norske aktører skal engasjere seg i dette internasjonale arbeidet.

Norsk komite for KI

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 586 Kunstig intelligens vil følge det internasjonale standardiseringsarbeidet med KI og støtter de norske deltakerne som deltar i arbeidet. På den måten vil komiteen bidra til å understøtte regjerningens strategi for KI.

Komiteen skal også vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området., og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Vi ønsker flere norske deltakere i dette arbeidet og dersom dette er av interesser for deg eller din virksomhet eller du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Team samferdsel, logistikk og digitalisering ved Fag- og personalleder Lars Erik Jensen i Standard Norge.