Ledelsessystem for kunstig intelligens – ISO/IEC 42001

ISO/IEC 42001 er en internasjonal standard som gir krav for etablering, implementering og forbedring av et ledelsessystem for kunstig intelligens (KI). Standarden veileder virksomheter i ansvarlig bruk av KI og tar for seg flere utfordringer som det innebærer.

Chatbot som bruker kunstig intelligens
Foto: iStock

ISO/IEC 42001 Informasjonsteknologi – Kunstig intelligens –Ledelsessystem, som er standardens fulle navn, er verdens første standard for ledelsessystemer for kunstig intelligens, og gir verdifull veiledning i dette raskt skiftende teknologifeltet. Den tar for seg de unike utfordringene som KI innebærer, som etiske betraktninger, automatisk beslutningstaking, gjennomsiktighet atferdsendringer og kontinuerlig læring.

Til nytte for alle virksomheter

ISO/IEC 42001 fastsetter en strukturert måte å håndtere risiko og muligheter knyttet til KI på, og balanserer innovasjon med styring. Standarden er utformet for alle som bruker eller leverer produkter eller tjenester basert på KI, og sikrer ansvarlig utvikling og bruk av KI-systemer. ISO/IEC 42001 er bygd opp etter tilsvarende struktur som andre ledelsessystemstandarder, for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse), og kan dermed samkjøres med andre ledelsessystemer, samt alle KI-relaterte standarder.

Verktøysett for håndtering av kunstig intelligens

ISO/IEC 42001 gir virksomheter et verktøysett for å håndtere ansvarlig bruk av kunstig intelligens, samtidig som de oppfyller krav, reduserer risiko og forbedrer sitt omdømme.

 • Ansvarlighet og etisk praksis: Standarden gir retningslinjer for ansvarlig bruk av kunstig intelligens, noe som kan være av stor betydning for virksomheter som ønsker å demonstrere sitt engasjement for etisk praksis og ansvarlighet i bruk av KI-teknologier.
 • Overholdelse: I noen bransjer og jurisdiksjoner kan det være regulatoriske krav eller retningslinjer som pålegger virksomheter å implementere bestemte kontroller og styringssystemer knyttet til kunstig intelligens. Å bruke denne standarden kan hjelpe virksomheter med å oppfylle slike krav og sikre overholdelse.
 • Redusert risiko: Implementering av standarden kan bidra til å redusere risikoen knyttet til bruken av kunstig intelligens. Dette inkluderer risikoer knyttet til uklare algoritmer, manglende gjennomsiktighet, og potensielle samfunnsmessige utfordringer.
 • Forbedret omdømme: Organisasjoner som tar ansvarlig bruk av teknologi på alvor, kan styrke sitt omdømme og tillit hos kunder, interessenter og samfunnet generelt. Å vise at man følger anerkjente standarder kan være en positiv faktor i dette perspektivet.
 • Effektiv styring av KI: Standarden gir krav og retningslinjer for etablering, implementering, og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for KI. Dette kan hjelpe virksomheter med å effektivt håndtere og styre sine KI-initiativer.
 • Innovasjon med trygghet: Ved å følge standarden kan virksomheter fremme innovasjon innen kunstig intelligens samtidig som de implementerer nødvendige kontroller og sikkerhetsmekanismer. Dette kan gi en balansert tilnærming til teknologisk innovasjon.

Bakgrunnen for standarden

Veksten og utbredelsen av KI-teknologier har ført til økt kompleksitet, spesielt med hensyn til automatisert beslutningstaking, uforklarlige algoritmer og kontinuerlig læring. ISO/IEC 42001 utviklet som et svar på utfordringene og mulighetene som følger med den økende bruken av kunstig intelligens i næringslivet og samfunnet generelt. Det overordnede målet er å legge til rette for en ansvarlig og transparent implementering av KI-systemer innenfor virksomheters rammer.

Noen av de sentrale faktorene som sannsynligvis har bidratt til behovet for denne standarden inkluderer:

 • Samfunnsmessige utfordringer: Den økende bruken av KI-teknologier antas å kunne gi opphav til samfunnsmessige utfordringer, og det er nødvendig å etablere retningslinjer som sikrer at virksomheter håndterer disse teknologiene ansvarlig.
 • Manglende gjennomsiktighet og forklarbarhet: Noen KI-algoritmer opererer på en måte som ikke er transparent eller lett forklarlig. Dette kan skape bekymringer, spesielt når KI-systemer tar avgjørende beslutninger.
 • Kontinuerlig læring og endring i atferd: KI-systemer som kontinuerlig lærer og endrer atferd, krever spesifikke overveielser for å sikre ansvarlig bruk over tid.
 • Mangfoldige bruksområder for KI: Den økende bruken av KI i ulike sektorer og applikasjoner, krever standarder som kan tilpasses forskjellige organisatoriske behov og brukssituasjoner.
 • Balansere innovasjon og styring: Standarden tar sikte på å hjelpe virksomheter med å finne riktig balanse mellom å fremme innovasjon og samtidig implementere nødvendige styringsmekanismer for ansvarlig bruk av KI.

Relevante standarder

Se alle produkter

Seminar om kunstig intelligens

En framtid med kunstig intelligens – kan standarder bidra til pålitelighet? Hvordan sørger vi for en ansvarlig og pålitelig bruk av kunstig intelligens? Det er tema på vårt seminar 15. mai.

Les mer og meld deg på

Kurs i ledelsessystem for kunstig intelligens (ISO/IEC 42001) i helsesektoren

Lær å implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for kunstig intelligens i din virksomhet for å sikre krav og ansvarlighet. Kurset er i hovedsak rettet mot helsesektoren, men andre kan også dra nytte av kurset.

Les mer og meld deg på